Menu

Op zoek naar extra water

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Sinds enkele weken wordt, onder leiding van het bekkensecretariaat, onderzocht waar of hoe men in de IJzer- & Handzamevallei een extra bron van water kan creëren. Dit om naar de warme zomermaanden toe meer water op te houden en aldus een captatieverbod in dit gebied zo lang mogelijk uit te stellen. Als landbouworganisatie kunnen we deze zoektocht enkel toejuichen, al blijven we alert voor mogelijke ongewenste gevolgen.

Michiel Van Robaeys, regioconsulent; michiel.van.robaeys@boerenbond.be

Peilverhoging IJzer?

Een van de opties die naar voren werd geschoven, was een (beperkte) continue verhoging van het peil op de IJzer. Zo wordt gesteld dat het mogelijk is via deze weg een extra ‘buffer’ in de waterloop te creëren van 200.000 tot 3 miljoen kuub water, tegen een beperkte kostprijs. Vanuit Boerenbond zijn we hiertegen ingegaan. Uit de modellering is duidelijk dat afhankelijk van de peilhoogte er heel wat landbouwpercelen nabij de IJzer onder water kunnen komen te staan, waardoor een normale bewerking van deze percelen niet meer mogelijk is.

Extra bufferbekkens in Handzamevallei?

Een ander voorstel is het aanleggen van een of meerdere bufferbekkens ter hoogte van de Handzamevallei. Momenteel neemt men verschillende percelen onder de loep. Belangrijke afwegingen in deze discussie zijn: de ligging in een intensief geïrrigeerd gebied, de toegankelijkheid voor zwaar verkeer, de natuurlijke waarde van het perceel en de kosten van aanleg ten opzichte van de hoeveelheid water die er kan worden gebufferd. Vanuit Boerenbond streven we alvast naar een bufferbekken van voldoende grootte, strategisch gelegen bij de grote watervragers.

Ter Stede in Diksmuide als strategisch bufferbekken?

Een laatste optie situeert zich op het slibstort Ter Stede, recht tegenover het natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. Het aanwezige slib wordt op vandaag afgevoerd, zodat de onderliggende gronden (ongeveer 20 ha) weer actief kunnen worden als landbouwbestemming. In functie van de landbouw zou hier een relatief groot bufferbekken gecreëerd kunnen worden van minimum 600.000 kuub water. Vanuit het raamakkoord is deze site voorzien als ruilgrond voor de getroffen landbouwers in het natuurinrichtingsproject van de Blankaart.

Als landbouworganisatie namen we hier het standpunt in dat wij het gemaakte (raam)akkoord willen respecteren in het belang van de getroffen boeren. Eerder gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Tevens willen we de gronddruk in de omgeving van de Blankaart niet verder opvoeren. Onze keuze is dan ook dat deze zone, zijnde de gronden Ter Stede, in eerste instantie als ruilzone moet worden onderzocht.

Meer informatie

Regio: