Op zoek naar een Vlaamse everzwijncoördinator

08 okt

Het provinciebestuur van Limburg en het Agentschap voor Natuur en Bos zijn op zoek naar een Vlaamse everzwijncoördinator. De aanstelling hiervan was reeds aangekondigd in het Vlaams everzwijnplan van minister Demir uit 2020.

Van de Vlaamse everzwijncoördinator wordt er verwacht dat deze het duurzaam samenleven met de groeiende everzwijnpopulatie in Limburg en Vlaanderen stimuleert, dat hij of zij een bruggenbouwer is die, samen met partners en stakeholders, op zoek gaat naar mogelijkheden om de schade veroorzaakt door everzwijnen te vermijden en acties onderneemt om de everzwijnpopulatie in toom te houden.

Boerenbond vroeg dit al langer

Boerenbond is al jaren vragende partij voor een coördinator die ervoor zal moeten zorgen dat de afspraken gemaakt in een faunabeheerzone-overleg ook effectief worden waargemaakt op het terrein. In het faunabeheerzone-overleg worden voor een ruime regio in consensus beheerdoelstellingen afgesproken. De lokale wildbeheereenheden (wbe’s) hebben een belangrijke rol in de doorvertaling hiervan. Ze zouden jaarlijks een overleg moeten organiseren met alle lokale partners in het gebied (jagers, landbouwers, natuurbeheerders, eventueel bijzondere veldwachters) om de gemaakte afspraken op hoger niveau in de praktijk om te zetten. Hiervoor is een goede samenwerking noodzakelijk. We stellen vast dat de aanpak op het terrein verschilt van gebied tot gebied en vanuit de Vlaamse overheid gebeurt er geen centrale opvolging. Het proces mag niet stilvallen nadat het wettelijke verplichte overleg over de faunabeheerzones is afgelopen. We kijken dan ook uit naar een everzwijncoördinator die ervoor kan zorgen dat het overleg tot meer resultaten leidt en de afgesproken acties ook effectief worden uitgevoerd.

Schade door everzwijnen

Wie schade ondervindt door everzwijnen, krijgt hiervoor tot op vandaag geen schadevergoeding. Everzwijnen zijn zogenaamde ‘res nullius’: een zaak die aan niemand toebehoort. De regelgeving voorziet slechts een vergoeding als men kan aantonen dat het dier afkomstig is uit een gebied waar de jacht niet is toegelaten én wanneer men zelf preventieve maatregelen heeft genomen. Juridisch blijkt het onhaalbaar aan te tonen vanwaar de everzwijnen afkomstig zijn. In 2020 dienden op een totaal van 405 meldingen maar zestien schadelijders een aanvraag in; maar ook dat bleek vergeefse moeite. Voor Boerenbond blijft dit het grootste pijnpunt in de aanwezigheid van de everzwijnen. Als je als overheid echt wil werken aan een ‘duurzaam samenleven’ met het everzwijn moet je ook de schadelijders (de landbouwers) erkennen en hen een correcte vergoeding uitbetalen als ze schade ondervinden.