Op 28 oktober wordt factuur Sanitair Fonds ‘runderen’ verstuurd

26 september 2022

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het begrotingsjaar 2022 voor.

Dit fonds, beter bekend als het Sanitair fonds of kortweg het Fonds, biedt financiële ondersteuning aan de houder voor sanitaire maatregelen en -initiatieven die worden genomen om bepaalde dierziekten die een belangrijke economische impact kunnen hebben op de landbouwsector, maar ook op de gezondheid en het welzijn van productiedieren, te voorkomen en te bestrijden.

Wanneer komt het Fonds tussenbeide?

Het Fonds komt onder meer tussenbeide om de waarde van de dieren in geval van verplichte slachting of ruiming te compenseren, voorziet in een tussenkomst in de verplichte dierenartsenbezoeken, de monsternemingen en analyses, en financiert de omkadering van dierziektebestrijdingsprogramma’s, zoals IBR, BVD, PRRS en paratuberculose en de projecten binnen Veepeiler.

De verplichte bijdragen worden aangewend om deze tussenkomsten en activiteiten te financieren.

Verzendingdatum van de facturen : sector runderen 28 oktober 2022.

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van :

  • Het sanitaire risico verbonden aan het beslag;
  • Het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode. De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in Sanitel voor de referentieperiode die loopt van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.
Indienen van bezwaarschriften
  • Bij betwisting van de factuur, kunt u schriftelijk (per post) of elektronisch (per e-mail) een bezwaarschrift indienen binnen de 30 dagen na de datum van die factuur (de datum op de poststempel wordt in aanmerking genomen).
  • De termijn van 30 dagen voor het indienen van een bezwaarschrift wordt strikt gehandhaafd om een snelle afhandeling van de dossiers te garanderen.

Meer info: