Menu

Terug naar Actualiteit >Ondersteuningsmaatregelen krijgen vorm

Alle regio's

Dat het fipronilschandaal grote gevolgen heeft voor de leghennensector is zonder meer duidelijk. Naast de imagoschade die de sector moet incasseren, ondervinden de getroffen pluimveehouders dagelijks de problemen van de crisis. Gezien de grote financiële gevolgen voor de gecontamineerde bedrijven, heeft Boerenbond de afgelopen weken druk overleg gepleegd met alle bevoegde instanties. De federale ministerraad heeft nu een aantal ondersteuningsmaatregelen goedgekeurd en ook aan Vlaamse zijde werden maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat de getroffen bedrijven de crisis kunnen doorkomen.

Federale maatregelen worden concreter

Begin deze maand keurde de federale regering de ondersteuningsmaatregelen goed. Dat zette het licht op groen voor het uitwerken van een compensatiemechanisme voor de geleden economische schade en de oplopende operationele kosten kunnen vergoed worden. Deze federale maatregelen krijgen nu concreet vorm. Het is de bedoeling om ze tegen eind deze maand definitief goed te keuren, waarna de maatregelen voorgelegd zullen worden aan de EU. Na het akkoord van de Europese Commissie en nadat de maatregelen verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad, komt er een loket waar de bedrijven hun schade via een schadeformulier en met de nodige bewijsvoering kunnen aanmelden.

Aangezien het nog even duurt vooraleer het wetgevend traject doorlopen zal zijn, mag verwacht worden dat de dossiers pas vanaf eind dit jaar ingediend kunnen worden. De getroffen pluimveehouders zullen dus nog moeten wachten op hun steun. Intussen moeten velen wel leningen aflossen en er zijn facturen die wachten op betaling. Nu er grote zekerheid is dat er compensaties komen, vragen we aan de toeleverende bedrijven en de banken om de nodige soepelheid van betaling aan de dag te leggen. Op die manier kunnen de bedrijven deze moeilijke periode overbruggen.

Druk bijgewoonde informatievergaderingen

Nu de federale maatregelen concreet worden, organiseerde Boerenbond informatievergaderingen voor de getroffen pluimveehouders. De vergoedingsregeling werd er voorgesteld. Het FAVV gaf tekst en uitleg over de aanpak van de crisis en de verdere stappen die nog genomen moeten worden om de stallen vrij te kunnen geven voor nieuwe dieren. Aangezien er heel veel vragen zijn over hoe gereinigd moet worden om fipronil uit de stal te krijgen, was er ook een expert ter zake aanwezig. Uit zijn uiteenzetting bleek dat dit geen eenvoudige klus is. Er moet een goed protocol worden gevolgd en de volledige stalinfrastructuur moet minutieus gereinigd worden. Nadien zal het FAVV de stal bemonsteren, waarna de vrijgave kan volgen. 

De aanwezige pluimveehouders waren zeer tevreden over de steunmaatregelen en de manier waarop onze organisatie het dossier heeft aangepakt. Ook de openheid van het FAVV en de inspanningen van de bevoegde ministers worden sterk geapprecieerd. De getroffen pluimveehouders kunnen nu wat geruster naar de toekomst kijken, al zal het nog even duren vooraleer zij steun ontvangen. Europa moet immers ook zijn akkoord geven.

Tot slot blijven er nog enkele knelpunten over die een Vlaamse oplossing vragen. Het gaat dan concreet over de afvoer van de mest van categorie 1 en de uitwerking van een reinigingsprotocol met een haalbare en betaalbare oplossing voor het reinigingswater.