Nieuwe versie van het Belbeef-lastenboek

18 maart 2022

Vanaf 1 april wordt de nieuwe versie van het Belbeef-lastenboek van kracht. Voor de veehouders zijn hier enkele wijzigingen opgenomen op het vlak van dierenwelzijnsvoorwaarden, de aanhoudingsperiode van de koeien en de antibioticaregistratie. Deze nieuwe versie is beschikbaar.

Verplichte antibioticaregistratie via AB-Register

In de vorige versie van het lastenboek werd de veehouders aanbevolen de gebruikte antibiotica door hun dierenarts te laten registreren. Deze aanbeveling wordt nu een verplichting. De verschafte en toegediende antibiotica moeten door de dierenarts geregistreerd worden via de databank AB-Register. Om de registratie door de dierenarts mogelijk te maken is het noodzakelijk dat je je als veehouder eenmalig aanmeldt in AB-Register. Doe je dit niet, dan is je dierenarts niet in de mogelijkheid om de nodige registraties voor je bedrijf te doen en wordt dit aanzien als een non-conformiteit in het lastenboek.

Gemengde bedrijven die ook melkvee houden en IKM-gecertificeerd, zijn reeds vertrouwd met dit systeem en geregistreerd in AB-Register.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een belangrijk maatschappelijk gegeven, daarom ook dat dit in het lastenboek veel aandacht krijgt. De wettelijke eisen inzake dierenwelzijn waren reeds opgenomen in de vorige versies van Belbeef Standaard, maar zijn nu specifiek ter nazicht en goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde diensten voor Dierenwelzijn van het Waals en Vlaams Gewest. Er zijn ook enkele nieuwe bepalingen opgenomen over het dierenwelzijn tijdens het transport van runderen door de veehouder, en specificaties rond het doden van runderen (in noodsituaties).

Opvolgingsperiode koeien

In deze nieuwe versie bedraagt de totale duur van de opvolgingsperiode voor koeien nog steeds 75 dagen, maar deze kan worden gespreid over twee gecertificeerde beslagen waarbij de periode die in het laatste beslag wordt doorgebracht ten minste 60 dagen bedraagt. Voor de (aangekochte) stieren blijft de opvolgingsperiode 180 dagen (6 maanden).

Bemonsteringsplan

Tot slot is voor Belbeef de traceerbaarheid een belangrijk kwaliteitscriterium, waar men dit jaar nog meer op zal inzetten. Vlees van Belbeef-runderen zal willekeurig worden aangekocht in de verkooppunten van de deelnemende retailers, waarna het DNA zal worden vergeleken met dat van de oren die door de slachthuizen worden bewaard. Het doel is uiteraard de traceerbaarheid van boer tot bord te garanderen.

Bron: persbericht Belbeef

Je kan je aanmelden bij het AB-Register en een wachtwoord aanvragen via https://producent.abregister.be/lost-password. Hierbij moet je enkel je inrichtingsnummer ingeven, waarna je per mail een link ontvangt waarmee je zelf je wachtwoord kan instellen. Je inrichtingsnummer bestaat uit de eerste 8 cijfers van je beslagnummer.