Nieuwe regels voor klassieke en peilgestuurde drainage

2 december 2022

De Blue Deal en de Vlaamse klimaatadaptieplannen 2030 moeten Vlaanderen wapenen tegen de toenemende droogte. In het kader hiervan is onder meer een eerste principiële goedkeuring rond klassieke en peilgestuurde drainages tot stand gekomen.

Het voorontwerp stelt dat nieuwe draineringen moeten worden voorzien van een mogelijkheid tot sturing, zoals bij peilgestuurde drainage. De overheid publiceert binnen de zes maanden na inwerkingtreding een kaart met gebieden waarbinnen de kansen en meerwaarde van peilsturing generiek als beperkt worden ingeschat. De hellingsgraad, doorlatendheid van de bodem en grondwateraanvoer beïnvloeden de mogelijkheid tot peilsturing van drainages. Binnen deze gebieden vervalt generiek de verplichting tot het peilgestuurd zijn van drainering.  

Klassieke drainages zijn nu meldingsplichtig en zullen vergunningsplichtig worden in VEN, valleigebieden, en in of nabij (minder dan 500 meter) speciale beschermingszones. Gevolg is dus dat een passende beoordeling of natuurtoets moet opgemaakt worden. Drainages die gemeld zijn voor 22 september 2022 zullen meldingsplichtig blijven ongeacht hun ligging.  

Verschillende adviesraden zullen nog geconsulteerd worden voor deze wetgeving definitief wordt goedgekeurd.