Menu

Nieuwe Diergezondheidsverordening blijft complex

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op 21 april 2021 gaat de nieuwe Europese Diergezondheidsverordening 2016/429 van kracht. Deze verordening bundelt alle oude richtlijnen betreffende identificatie, bestrijdingsprogramma’s en handelsregels. De Europese Commissie beoogde met deze wetgeving een heldere en eenduidige wetgeving, die de Unie weerbaarder moet maken tegen nieuwe dierziekten en de gevolgen van toenemend handelsverkeer en klimaatveranderingen. De focus ligt op preventie.

Els Goossens, adviseur Diergeneeskunde, Studiedienst Boerenbond

Maar vijf jaar na de stemming in het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie, is de wetgeving verre van af. De overheid werkt gehaast en in nauw overleg met de landbouworganisaties door aan de aanpassing van de nationale wetgeving en procedures.

Lijst van prioritaire dierziekten

Europa wil dat de lidstaten de grootste dreigingen prioritair aanpakken, en eist daarbij een grondige boekhouding en crisisbeheer. Europa heeft daarom zijn wetenschappelijk orgaan, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid of EFSA, gevraagd om een lijst van 63 dierziekten onder te verdelen op basis van een gedetailleerde risicoanalyse en prioriteiten. Europa deelt deze ziekten op in vijf categorieën. Dierziekten van de categorie A, o.a. Mond-en-klauwzeer, Afrikaanse varkenspest en aviaire influenza, moeten snel en drastisch aangepakt worden, met Europese cofinanciering. Voor andere ziekten, zoals b.v. IBR of Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis, kiest de lidstaat zelf voor een bestrijdingsprogramma, maar moeten de Europese regels wel gevolgd worden. Dit betekent dat de rundveesector zelf opteert om tegen uiterlijk 2027 vrij te zijn van IBR, met meer dan 99,8% vrije bedrijven. Voor het IBR programma moet de sector bijgevolg versneld grote stappen nemen.

Duidelijk wettelijk kader

België heeft al langere tijd een zeer goed uitgewerkte diergezondheidswetgeving en regels betreffende o.a. de traceerbaarheid van dieren. Niettemin hebben zowel het FAVV als de FOD Volksgezondheid al bergen werk verzet om de Belgische wetgeving te harmoniseren en in regel te stellen met de verordening. Ook moet er nog heel wat gebeuren, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een horizontale wetgeving over de diersoorten heen en de regels rond de bedrijfsdierenarts en diergeneeskundige begeleiding. Over deze wetgeving wordt nog intensief overlegd gepleegd tussen overheid, FAVV, dierenartsen en landbouworganisaties.

Het volledige persbericht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAVV kan je hier vinden.

Meer informatie

Sector: