Nieuwe diergeneesmiddelenverordening, Amcra informeert

4 februari 2022

Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en Amcra, het federale Kenniscentrum Antibioticumresistentie, mede opgericht door de landbouworganisaties, hebben onderstaande informatie opgemaakt met betrekking tot de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening die vorige week van kracht geworden is. Deze nieuwe wetgeving legt beperkingen op op het gebruik van antibiotica. De dierenartsen vragen aan de overheid om deze Europese regelgeving, in overleg met alle betrokken partijen, uit te werken in een duidelijk en werkbaar wetgevend kader, en om de therapeutische vrijheid van de dierenartsen voldoende te vrijwaren. Dit zijn twee vragen die Boerenbond zeker ondersteunt.

Amcra informeert

Vanaf eind januari gelden er bijkomende voorwaarden op het gebruik van antibiotica bij dieren.

De nieuwe Europese wetgeving rond diergeneesmiddelen is op 28 januari definitief van kracht geworden.

Een belangrijk gevolg hiervan is dat er bijkomende beperkingen worden opgelegd voor het preventief (ook wel eens profylactisch genaamd) gebruik van antibiotica, dit wil zeggen het gebruik bij een dier of groep dieren voordat er klinische ziektesymptomen optreden, om te voorkomen dat een ziekte of infectie zich voordoet. Preventief gebruik moet steeds verantwoord worden via het diergeneeskundig voorschrift – en dus na diagnose door een dierenarts – en kan slechts in uitzonderlijke gevallen, voor de toediening aan een individueel dier wanneer het risico op een infectie of een besmettelijke ziekte erg hoog is en de gevolgen waarschijnlijk ernstig zullen zijn. Preventieve antibioticabehandelingen voor grote groepen dieren zoals de opstartbehandelingen bij braadkippen of gespeende biggen zijn dus niet meer mogelijk.

Ook metafylaxe of toediening van antibiotica aan een groep dieren waarbij bij een of meerdere dieren door de dierenarts een te behandelen infectie is vastgesteld, kan alleen bij gebrek aan andere passende alternatieve behandelingen en moet door de dierenarts gemotiveerd worden op het diergeneeskundig voorschrift.

Het is de taak van die dierenarts dit risico in te schatten, alsmede de duur ervan, en indien nodig die hoeveelheid antibiotica voor te schrijven of te verschaffen die noodzakelijk is om de risicoperiode te dekken.

De informatie, instructies en de verantwoording die op het voorschrift van de dierenarts moeten staan, bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren, wordt uitgebreid. De huidig gebruikte toedienings- en verschaffingsdocumenten zullen aan deze nieuwe EU-wetgeving moeten worden aangepast. Ook de (elektronische) voorschriften voor gemedicineerde diervoeders zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving.

Spreek hierover met je bedrijfsdierenarts en bekijk samen welke alternatieven en managementaanpassingen nodig zijn om zo tot een zo beperkt mogelijk gebruik van antibiotica te komen.

Je kan ook terecht op de website van Amcra voor tips en tricks, adviezen en gidsen over bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën www.amcra.be.

Meer info

Het bericht van het FAGG:
https://www.fagg-afmps.be/nl/news/nieuwe_europese_regelgeving_voor_diergeneesmiddelen_vanaf_28_januari_2022

Het bericht van de FOD Volksgezondheid:
https://www.health.belgium.be/nl/news/gemedicineerde-diervoeders

Het bericht van Amcra:
https://www.amcra.be/nl/nieuws/