Natuurbeheerplannen Jagersborg tot Bergerven

5 mei 2022

In april liepen twee publieke consultaties over ontwerp-natuurbeheerplannen in Maaseik en Dilsen-Stokkem. Enerzijds voor Jagersborg en de Wateringen, ingediend door het Agentschap voor Natuur en Bos; anderzijds voor Bergerven, ingediend door Limburgs Landschap.

Voor beide plannen werd één verkenningsnota opgesteld. Over het algemeen zetten natuurbeheerplannen in op maatregelen op natuurgronden, waar wij als landbouwers geen problemen van ondervinden. In beide voorliggende dossiers is de situatie toch enigszins anders. Niet alleen werden bezorgdheden en suggesties geformuleerd door de bedrijfsgilden van Kinrooi en Maas & Kempen, maar vanuit de regio weden ook heel wat individuele bezwaren ingediend.

Opmerkingen bij het natuurbeheerplan

Een grote bezorgdheid binnen de natuurbeheerplannen is het ruimere globale kader. Hierin werden ook heel wat landbouwpercelen opgenomen. De motivatie hiervoor luidde als volgt: “Aan de randen liggen er in het visiegebied gronden met een actueel landbouwgebruik. Deze delen zijn opgenomen in het globaal kader om in de toekomst te streven naar de bosuitbreidingen die voorzien zijn in het S-IHD-besluit en om een zo natuurlijk mogelijk functionerend systeem met bijbehorende grondwaterdynamiek te kunnen creëren. Waar nodig en mogelijk, wordt er gestreefd naar een herstel van de natuurlijke hydrologie door het aankopen van landbouwgronden of het stopzetten van intensief landbouwgebruik via beheerovereenkomsten.”

Deze motivatie zorgt voor heel wat ongerustheid. Maar liefst 45,5% van het globaal kader kent een ruimtelijke bestemming landbouw en veelal ook effectief landbouwgebruik. Het globaal kader overschrijdt tevens ruim de grenzen van het habitatrichtlijngebied. Dit verhoogt de druk op de regio en dit is voor ons onaanvaardbaar.

Een tweede bezorgdheid is dat beheermaatregelen in het natuurgebied geen negatieve invloed mogen hebben op de omliggende landbouwpercelen. Er worden onder meer maatregelen voorgesteld rond waterhuishouding (onder andere het dempen van grachten en het verhogen van het grondwaterpeil). Voor landbouwpercelen is een goede afwatering echter heel belangrijk.

Een derde bezorgdheid is het streven naar bosuitbreiding. Voor Boerenbond is het cruciaal dat bosuitbreiding op doordachte wijze gebeurt. Wij stellen voor dat bebossing bij voorkeur in groene bestemming en in functie van de Europese Natura 2000-doelstellingen gebeurt. In agrarisch gebied kan bebossing enkel onder randvoorwaarden, met onder andere advies van het Departement Landbouw en Visserij.

Een vierde bezorgdheid is de PAS-status van de landbouwbedrijven. In de ruime perimeter rond Jagersborg en Bergerven liggen heel wat landbouwbedrijfszetels. Het moet duidelijk zijn dat dit beheerplan geen invloed mag hebben op de PAS-status van deze bedrijven.

Ten slotte merken we op dat er terecht een ontheffing voor het doden van everzwijnen wordt aangevraagd. Everzwijnen zorgen immers al enkele jaren voor schade, zowel binnen het natuurgebied als op de landbouwpercelen in de ruime omgeving. Ook de bever vraagt bijzondere aandacht.

We dringen aan op een overleg tussen ANB, Natuurpunt, Limburgs Landschap, de waterloopbeheerder en de lokale landbouwers om te komen tot een gedragen plan waar iedereen zich in kan vinden.

Natuurbeheerplannen voor publieke consultatie kan je vinden op https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien.
Let op, na de publieke consultatie verdwijnen ze van de website. De goedgekeurde natuurbeheerplannen staan ook op deze website.