Natuurbeheerplan Silsombos in openbaar onderzoek

10 maart 2022

Het Silsombos is een gebied van bossen en valleien dat zich uitstrekt over de gemeenten Kortenberg, Kampenhout en Herent. Het maakt deel uit van de Groene Vallei, een aaneenschakeling van bossen en natuurgebieden in de driehoek Leuven-Mechelen-Brussel. In diezelfde regio situeren zich ook heel wat land- en tuinbouwbedrijven en belangrijke landbouwgebieden. In deze regio, waar de verstedelijking een grote druk op deze open ruimte legt, is het noodzakelijk om de landbouwgronden maximaal te vrijwaren voor de professionele land- en tuinbouw.

Natuurbeheerplan

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft voor het Silsombos een natuurbeheerplan opgesteld. Het ANB is eigenaar van een groot aantal percelen in het Silsombos en legt de beheerkeuzes vast in een natuurbeheerplan type 4, wat het hoogste ambitieniveau is op het vlak van natuurkwaliteit.

Opvallend is dat de grenzen van het ruimer globaal kader veel breder gaan dan de percelen die deel uitmaken van het natuurbeheerplan zelf. Op die manier zitten een aantal waardevolle landbouwpercelen in dit globaal kader. Vanuit Boerenbond vragen we om de grenzen van het ruimer globaal kader terug te brengen tot de percelen die deel uitmaken van het natuurbeheerplan.

Ook worden in het natuurbeheerplan doelen voor extra bos vastgelegd, waardoor er 35 ha extra bos zou bijkomen terwijl men in hetzelfde plan vastlegt om een aantal bossen te kappen.

Voor de landbouwsector is het essentieel dat er wordt ingezet op het opwaarderen van de bestaande bossen, in plaats van deze te kappen en elders op landbouwgrond extra bossen te gaan realiseren.

Tot slot stellen we vast dat er vlak tegen de grens van het ruimer globaal kader heel wat actieve landbouwbedrijfszetels liggen. De impact van dit natuurbeheerplan op de aanwezige land- en tuinbouw in en rond het gebied wordt nergens vermeld of in kaart gebracht. In een gebied waar de druk op de open ruimte al zo groot is, is dat voor Boerenbond absoluut onaanvaardbaar.

Openbaar onderzoek

De plannen van het natuurbeheerplan zijn in openbaar onderzoek tot en met 21 maart en kunnen ingekeken worden via www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-silsombos. Boerenbond zal een gezamenlijk bezwaar indienen vanuit de bedrijfsgilden Kortenberg, Kampenhout en Herent. Als landbouwer kan je ook steeds een individueel bezwaar indienen. Neem zeker contact op indien je hierbij hulp wenst.

Silsombos