Natuurbeheerplan Kuilen van Vechmaal in publieke raadpleging

Tot en met zondag 21 april loopt er een publieke raadpleging over het natuurbeheerplan van de Kuilen van Vechmaal. Namens de bedrijfsgilde gaven we alvast onze opmerkingen mee aan het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren, de gemeente Heers en het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Geïntegreerd beheerplan

De kuilen van Vechmaal zijn gekend als belangrijke schuilplaats voor vleermuizen en er rusten veel beschermingen op, zowel vanuit natuur als vanuit erfgoed. Bij een geïntegreerd beheerplan worden de doelstellingen en beheermaatregelen vanuit erfgoed en natuur gecombineerd in één beheerplan. De oppervlakte van de effectief deelnemende percelen (eigendom van de gemeente Heers, Natuurpunt en een private eigenaar uit Gembloux) bedraagt 3 ha. Hiervoor worden concrete instandhoudings-, onderhouds- en/of restauratiewerken en andere beheersmaatregelen uitgewerkt die noodzakelijk worden geacht om de doelstellingen te behalen. 

Globaal kader

Het globale kader omvat samen 57 ha en is voornamelijk gelegen in agrarisch gebied. De langetermijnvisie gaat uit van een ontwikkeling van leefgebied voor diverse (beschermde) soorten die gedijen in agrarisch gebied zoals de kiekendief, hamster, diverse vleermuizen, geelgors … waarbij de combinatie met akkerbouw mogelijk zou blijven. De gemeente vroeg ondersteuning bij het Regionaal Landschap voor de opmaak van een beheerplan van de kuilen van Vechmaal. Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren nam op zijn beurt een studiebureau onder de arm voor de uitwerking hiervan. Uit navraag bleek dat geen van beide partners vragende partij was voor het globaal kader. De gevoeligheid was niet bekend bij de opmaak van het beheerplan en volgens de partners zou het globaal kader dan ook geschrapt kunnen worden naar aanleiding van de verwerking van de bezwaren. Vanuit Boerenbond zullen we dit uitgebreid opnemen in ons bezwaar en van nabij opvolgen. 

Bezwaar

Heb je opmerkingen in verband met het natuurbeheerplan Kuilen van Vechmaal of het globaal kader? Bezorg ze via e-mail aan aves.vbr.anb@vlaanderen.be of per post aan het Agentschap voor Natuur en Bos - VAC Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven. Dat kan tot en met zondag 21 april. 
 

vechmaal