Menu

Nateelt granen beschouwd als vanggewas in 2019

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Voor dit jaar is er een oplossing voor een van de grote knelpunten bij de vanggewasregeling, met name rond het inzaaien van granen als nateelt na een nitraatgevoelige hoofdteelt zoals mais of aardappelen.

Toon De Keukelaere, adviseur Studiedienst Boerenbond

De regeling rond vanggewassen in MAP 6 is niet enkel middenin een teeltjaar van toepassing geworden en hopeloos complex, maar daarenboven zijn een aantal regels gewoonweg milieukundig contraproductief en staan ze haaks op de goede landbouwpraktijk. Dat is ook de reden waarom Boerenbond begin september in een onderhoud met minister Van den Heuvel gevraagd heeft om een aantal onzinnigheden in de regeling bij te sturen, onduidelijkheden uit te klaren en ook de commissie die de equivalente maatregelen moet beoordelen dringend samen te stellen en aan het werk te zetten. Dat onderhoud verliep constructief maar op de concrete resultaten was het nog wachten.

Vandaag kunnen we jullie alvast de eerste resultaten van onze actie meedelen. Vorige week werd de commissie Equivalente Maatregelen door de minister samengesteld. Ze krijgt de opdracht snel werk te maken van alternatieve maatregelen die enerzijds even effectief zijn en anderzijds toch enigszins meer haalbaar voor de land- en tuinbouwsector. Gisteren heeft VLM een oproep gelanceerd om zulke equivalente maatregelen in te dienen.

Daarnaast is er – althans reeds voor 2019 – een oplossing voor een van de grote knelpunten bij de vanggewasregeling, met name rond het inzaaien van granen als nateelt na een nitraatgevoelige hoofdteelt zoals mais of aardappelen. Bij de huidige regeling komt de teelt van wintergraan na aardappelen of mais niet in aanmerking voor het behalen van het doelareaal. De inzaai van vanggewas daarentegen wel. In de praktijk kan dit aanleiding geven tot meer inzaaien van mais en minder graan. Naast contraproductief voor het halen van de waterkwaliteitsdoelen zou deze maatregel ook de realisatie van erosiedoelstellingen negatief kunnen beïnvloeden. Daarom heeft minister Van den Heuvel aan VLM de opdracht gegeven om het areaal nitraatgevoelige hoofdteelten dat gevolgd wordt door wintergranen als nateelt te beschouwen als gerealiseerd areaal voor het jaar 2019.
Voor 2020 zou deze teeltcombinatie 'wintergranen na nitraatgevoelige teelten als mais en aardappelen' mits goede onderbouwing door de beoordelingscommissie erkend kunnen worden als equivalente maatregel. Maar voor 2019 is er dus alvast al een oplossing.

Meer info

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid Studiedienst 
016 28 64 12 of via mail

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: