Menu

Mogelijk opslagtekort voor effluent dreigt

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Door het in voege treden van MAP 6 in 2019 is de uitrijregeling voor type III meststoffen (waaronder effluent) gewijzigd.

Bron: VCM

Door het in voege treden van MAP 6 in 2019 is de uitrijregeling voor meststoffen van type 3, waaronder effluent, gewijzigd. Zo was al bekend dat het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt, behoudens in enkele zeer uitzonderlijke gevallen, verboden is.

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) berekende dat, louter en alleen wegens deze wijziging in de effluentuitrijregeling, het afzetareaal voor effluent in de periode augustus-november met 41% daalt omdat na de oogst van de nitraatgevoelige teelten zoals aardappelen en mais geen effluent meer kan worden opgebracht. Dit in vergelijking met de regels die golden in MAP 5. Dit zou volgens deze berekeningen resulteren in gemiddeld 1700 ton effluent per biologische mestverwerkingsinstallatie dat extra in stock zal moeten blijven in de komende winterperiode. Ook een summiere bevraging onder de mestverwerkers bevestigt dat hierdoor bij een aanzienlijk aantal mestverwerkers een opslagtekort dreigt voor het effluent.

Bijkomend werd eind mei de effluentuitrijregeling na niet-nitraatgevoelige teelten aangepast. Volgens deze nieuwe interpretatie kan effluent ook na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt enkel nog worden uitgereden na 1 september als binnen de zeven dagen een vanggewas wordt ingezaaid én dit uiterlijk op 15 september. De geldende regel ‘Effluentspreiding tussen 1 september en 31 oktober, gevolgd door de inzaai van een nieuw gewas binnen de 7 dagen’ wordt door deze actuele beslissing vanaf dit jaar de facto onmogelijk.

Bovendien wordt op de VLM-website vermeld dat de regels rond het uitrijden van effluent na de hoofdteelt van kracht blijven in de periode van 16 januari tot 15 februari van het volgende jaar, tenzij er reeds een nieuwe hoofdteelt aanwezig is. Dit betekent dat er ook in die voorjaarsperiode van het daaropvolgende teeltjaar geen effluent mag worden opgebracht op niet-beteelde grond, zelfs niet indien het gevolgd wordt door de inzaai van een gewas binnen de zeven dagen, of op beteelde grond tenzij in de uitzonderlijke gevallen dat het een om een vanggewas gaat dat ingezaaid werd voor 15 september na de oogst van een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt van het voorafgaandelijke kalenderjaar of reeds de hoofdteelt betreft van het nieuwe teeltjaar.

VCM inventariseert impact en gevolgen

VCM zal de impact en de gevolgen van de uitrijregeling nog verder inventariseren, maar roept alle biologische mestverwerkingsinstallaties op om terdege rekening te houden met een mogelijk opslagtekort voor effluent dit najaar. Indien er geen bijkomende mogelijkheden kunnen worden gevonden voor externe effluentopslag, zal in vele installaties noodgedwongen minder mest kunnen verwerkt worden als deze nieuwe interpretatie ongewijzigd blijft. Toekomstgericht kan er werk worden gemaakt van bijkomende opslag op het eigen bedrijf of extern of kan er gezocht worden om verdere verwerking van het effluent via constructed wetlands of membraantechnieken (omgekeerde osmose) te realiseren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: