Binnen de brancheorganisatie MilkBE hebben alle partners in de zuivelketen een schaderegeling uitgewerkt voor melkveehouders die op hun bedrijf geconfronteerd worden met extreme sterfte als gevolg van een botulismebesmetting.

Hiermee neemt de hele zuivelketen zijn verantwoordelijkheid en toont de sector zich solidair met bedrijven die zwaar getroffen worden door een toekomstige uitbraak van botulisme.

Botulisme wordt veroorzaakt door de sporen en toxines van de bacterie Clostridium botulinum, die aanwezig zijn in kadaverresten van bijvoorbeeld vogels en die dan in het ruwvoer terechtkomen. Elk bedrijf loopt het risico om getroffen te worden door deze aandoening met een potentieel zeer zware impact.

Solidarisering van de schade

Bij een botulismebesmetting moet de melk vernietigd worden. In het verleden kon de melkveehouder dan via het Sanitair Fonds Zuivel een vergoeding krijgen die de waarde van de vernietigde melk dekte. Begin dit jaar werd dat, samen met enkele andere melkkwaliteitsprogramma’s, overgenomen door de brancheorganisatie MilkBE. Hiervoor wordt sindsdien op de melkfactuur ook een heffing van 0,043 euro/1000 liter melk (incl. btw) toegepast. Voor de melkveehouders is dit een nuloperatie, omdat de bijdrage aan het Sanitair Fonds Zuivel evenredig verlaagd werd.

Tot nu toe was er voor melkveebedrijven waar botulisme uitbrak geen mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor de dieren die stierven als gevolg van de besmetting. Daar komt verandering in met een vergoeding vanuit MilkBE. Vanaf 1 september wordt hiervoor bijkomend een heffing van 0,03 euro/1000 liter (ex btw) afgerekend op de melkfactuur. De hele sector toont zich dus solidair met extreem getroffen bedrijven.

Alleen bij extreme sterfte

De tegemoetkoming vanuit MilkBE voor melkkoeien die sterven als gevolg van een botulisme-uitbraak geldt alleen bij extreme sterfte op een bedrijf (meer dan 30% van de melkkoeien). Om het budgettaire evenwicht te bewaken heeft de tegemoetkoming een plafond van 115.000 euro en er is een franchise. Sterfte bij jongvee wordt niet vergoed. Melkveebedrijven die zich volledig willen indekken tegen schade door botulisme kunnen inmiddels ook terecht bij private verzekeraars.

Met deze meersporenaanpak via MilkBE en private verzekeringssystemen hebben getroffen melkveehouders toegang tot een uitgebreidere schaderegeling bij een botulismebesmetting.

Zuivelindustrie zet in op sterke MilkBE

Ook de zuivelbedrijven geloven in een sterke werking van de brancheorganisatie MilkBE. Daarom hebben de BCZ-leden beslist om hun huidige bijdrage aan MilkBE te verhogen met een extra 0,02 euro/1000 liter om de werking en het secretariaat van MilkBE te versterken. Zo dragen alle ketenpartners in de zuivelketen bij aan de initiatieven en de werking van de brancheorganisatie.