Menu

Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. Daarom zal de Mestbank strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

Vlaamse Landmaatschappij

Als landbouwers te veel meststoffen opbrengen omdat de werkelijke mestsamenstelling hoger is dan de mestsamenstelling die vermeld wordt op de transportdocumenten, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Want te veel meststof gebruiken, betekent een overschot van stikstof in de  bodem na het groeiseizoen. En dat zorgt voor een hoog nitraatresidu en uitspoeling naar het water, met sancties voor de landbouwer en een slechte waterkwaliteit tot gevolg.

De Mestbank stelt vast dat vooral effluent en digestaat, beide eindproducten van mestverwerking, in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Effluent met een stikstofinhoud van minder dan 0,6 kg stikstof per ton mag bovendien, ook in het late najaar of vroege voorjaar worden opgebracht. Als effluent dan in werkelijkheid rijker is, verhoogt dat nog extra het risico op uitspoeling en dus ook op een slechte waterkwaliteit.

De Mestbank zal daarom strenger optreden als ze bij controles grote afwijkingen meet tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet. Er zijn verschillende sancties mogelijk. Dit zijn de belangrijkste:

  • De maximale geldigheidstermijn van nieuwe analyses wordt ingekort van 3 maanden naar 1 maand.
  • Nieuwe staalnames moeten vooraf worden gemeld bij de Mestbank, waardoor de staalname gecontroleerd kan worden.
  • Alle vervoersdocumenten worden aangepast vanaf de staalnamedatum, waardoor de analyse met grote afwijking niet langer gebruikt kan worden.

Als er grote afwijkingen blijven voorkomen, kan de Mestbank staalnames per vracht opleggen, voor elke individuele vracht die bij de betrokken aanbieder vertrekt. De aanbieder van de mest zal de kosten daarvoor moeten dragen.

De Mestbank roept op om meststalen correct te nemen en juiste waarden door te geven. Zo kunnen de landbouwers hun bemestingsdosis juist berekenen. Een juiste bemestingsdosis, is een van de in MAP 6 cruciale 4 J’s die bijdraagt tot oordeelkundig bemesten.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: