Melkveehouders betalen lagere bijdrage MilkBE

13 januari 2022

De bestuurders van MilkBE hebben de begroting voor 2022 opgemaakt en goedgekeurd. Dat betekent goed nieuws voor de melkveehouders want als gevolg van het afnemend aantal gevallen zware botulisme, daalt ook de bijdrage. De grootste budgettaire posten blijven de sectorbrede monitoring van contaminanten in rauwe melk, het solidariteitsfonds botulisme en duurzaamheid. In 2022 zet MilkBE immers in op de digitalisering van de duurzaamheidsmonitor. 

Lagere bijdrage

MilkBE beheert het solidariteitsfonds botulisme dat toelaat een tegemoetkoming uit te betalen aan melkveehouders die getroffen zin door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Dit fonds bestaat uit twee aparte elementen: een vergoeding van vernietigde melk en een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Voor de vergoeding van vernietigde melk is er een post voorzien in het algemene MilkBE-budget, waaraan zowel de zuivelbedrijven als de melkveehouders bijdragen.

De tussenkomst uitgekeerd bij zware sterfte wordt gefinancierd met bijdragen van enkel melkveehouders. Deze bijdrage gaat dit jaar naar omlaag. Dit is mogelijk gezien er in 2020 en 2021 gelukkig minder (zware) botulismegevallen met hoge sterfte waren waardoor enige reserve werd opgebouwd.

Het aantal botulismegevallen zal in de toekomst goed in de gaten gehouden worden. Indien het aantal gevallen terug zou toenemen, zal een nieuwe evaluatie volgen en kan de bijdrage opnieuw verhoogd worden, maar het omgekeerde geldt uiteraard ook.

Bijdrage van de kopers stijgt

De duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. In de loop van 2022 zal MilkBE een digitale en uitgebreide versie van de ‘Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij’ uitrollen. Hiervoor werd de budgetpost voor duurzaamheid verhoogd. Om het invullen van de monitor vlotter en gemakkelijker te maken, zal een digitale tool ontwikkeld worden. De tool zal de nodige gegevens die reeds beschikbaar zijn bij diverse dataleveranciers samenbrengen via de dataplatformen DjustConnect en WALLeSMART. Zo worden de gegevens inzichtelijk gemaakt voor de melkveehouder, de koper en de sector in zijn totaliteit. Aangezien de data, mits toestemming van de melkveehouder, ook voor de koper ter beschikking komen, dragen de kopers extra bij aan hiermee gepaard gaande kosten via een verhoging van hun bijdrage aan MilkBE.

Wat betekent dit concreet?

In 2022 zal de bijdrage aan MilkBE voor melkleveraars dalen van 0,0805 naar 0,0605 euro (excl. btw) per 1000 liter melk. Voor kopers stijgt de bijdrage van 0,0630 naar 0,0705 euro (excl. btw) per 1000 liter melk.

Bron: MILKBE