Menu

Meer transparantie in rundvleesketen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

De discussie met de slachthuizen over meer transparantie bij slachting en weging loopt al jaren, maar de voorbije maanden hebben het Agrofront en Febev intenser bilateraal overlegd. De kogel is nu door de kerk en vorige week werd hierover een interprofessioneel akkoord (IPA) ondertekend. Dat akkoord zal niet alle problemen oplossen, maar het is een eerste stap naar meer transparantie. Zeker in deze economisch moeilijke tijden is correct wegen, schonen en uitbetalen van karkassen cruciaal.

Een correctere weging en classificatie

Voor vleesveehouders is een correcte weging en classificatie van de runderen het logische uitgangspunt om een correcte verkoopswaarde te bepalen. Toch worden hier nog vaak discussies rond gevoerd en IVB en de overheid stellen in dit kader heel wat non-conformiteiten vast. Gelet op de aanhoudend slechte economische situatie in de vleesveesector, is het belangrijk dat het goedgekeurde IPA vleesveehouders bijkomende garanties biedt. Zo is er concreet met de slachthuizen afgesproken dat ze via hun autocontrolesysteem de karkasclassificatie en correcte weging beter en meer gestructureerd zullen opvolgen. Verder engageren ze zich om in de Brusselse en Waalse slachthuizen een afgeschermd registratiesysteem (blackbox) te installeren – naar analogie met Vlaanderen – en hiervoor een wettelijk kader uit te werken.

De betaling van de karkassen moet gebeuren op basis van een correcte Seurop-karkasclassificatie. Binnen de drie jaar wordt een plan van aanpak uitgewerkt om maximaal te werken met camerasystemen voor automatische karkasclassificatie. De aanbiedingsvorm bepaalt op welke manier het karkas gewogen wordt en wat al dan niet verwijderd mag worden. Alle partijen erkennen dat in de regel aanbiedingsvorm 0 als standaard gebruikt wordt. Bij afwijkingen op aanbiedingsvorm 0 moet het karkasgewicht correct omgerekend worden met de geldende omrekeningsfactoren. Ook de veehouders kunnen deze omrekening maken via de IVB-rekentool. Er werd een modelstandaardfactuur uitgewerkt (excel) voor de uitbetaling van slachtrunderen. De slachthuizen engageren zich ertoe dat ze de veehouders zullen betalen binnen de veertien kalenderdagen, met slechts beperkte uitzonderingen.

Interprofessioneel overleg

Voor de uitvoering van het akkoord wil de sector het interprofessioneel overleg binnen IVB versterken. Ook moet er beter afgestemd worden met CW3C, de Waalse cel voor controle van karkasclassificatie. Het is de bedoeling dat IVB niet alleen een controlerende functie heeft, maar de slachthuizen ook meer sensibiliseert. Daarnaast wordt een handhavingsreglement uitgewerkt, met een gefaseerde aanpak van de sanctionering van slachthuizen om het aantal non-conformiteiten op het vlak van weging en classificatie te verminderen en weg te werken. Deze initiatieven komen bovenop de controlefunctie van de overheid.

Tot slot wordt er binnen IVB een meldpunt geïnstalleerd waar veehouders onregelmatigheden rond weging, classificatie enzovoort kunnen melden. Een geschillencommissie zal deze meldingen beoordelen en behandelen. Aanvullend worden interprofessioneel duidelijke receptievoorwaarden afgesproken voor de dieren die aan het slachthuis geleverd worden, zodat het voor iedereen duidelijk is welke dieren het slachthuis nog aanvaardt. Afwijkingen hierop moeten steeds binnen de werkdag aan de veehouders gemeld worden.

Verdere uitwerking noodzakelijk

Binnen het afgesproken akkoord moet er nog heel wat (sanctiereglement, receptievoorwaarden, meldpunt …) in de schoot van IVB interprofessioneel uitgewerkt en uitgevoerd worden. Dan zullen onze rundveehouders effectief de positieve gevolgen van dit akkoord ervaren. De vakgroep zal de evolutie van de afspraken nauwgezet opvolgen.

Uiteindelijk is dit akkoord zeker een stap in de goede richting. Vermoedelijk zijn niet alle discussies tussen veehouders en slachthuizen hiermee van de baan. De vakgroepleden willen bijvoorbeeld nog verdere stappen zetten in de discussie over 2 of 3% aftrek tussen warm en koud gewicht. De volledige sector – maar zeker ook de veehouder – heeft er op termijn voordeel bij wanneer constructief verder overlegd wordt en deze stappen effectief gezet worden.