Menu

Meer of minder everzwijnen in het komende jaar?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Boerenbond ijvert voor maximale inspanningen om de schade aan landbouwgewassen door everzwijnen maximaal te vermijden.

Nick François, regioconsulent Boerenbond

Op 8 april kwamen de verschillende stakeholders uit de regio Leuven overeen op welke wijze de jacht op everzwijnen het komende jaar zal georganiseerd worden. Boerenbond was hierbij betrokken en ijvert ervoor dat er maximale inspanningen worden gedaan om de schade aan landbouwgewassen maximaal te vermijden. Dit betekent ook dat er in alle (natuur)gebieden gejaagd zou moeten kunnen worden. Tot op heden werden er in 2019 veertien everzwijnen geschoten in de regio.

Faunabeheerzones?

De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een beleid dat een antwoord biedt op de verschillende uitdagingen die de aanwezigheid van het everzwijn met zich meebrengt. Zo verscheen onder andere in 2014 het concept van faunabeheerzones in de Vlaamse jachtwetgeving. Met de faunabeheerszones werd het wetgevend kader gecreëerd om op een participatieve manier de verschillende stakeholders (onder meer boeren, natuurbeheerders en jagers) te betrekken bij het bepalen van de doelstelling met betrekking tot het beheer van wilde zwijnen en over de aanpak om die doelstelling te bereiken. Het overleg heeft hierbij minimaal betrekking op het nemen van preventieve maatregelen, op de ruimtelijke en tijdsgebonden aspecten inzake het uitoefenen van de jacht en gezamenlijke beheeracties en op de logistieke ondersteuning van de aanpak.

Faunabeheerzone 8

Deze beheerzone situeert zich van Halle tot Tienen met het Zoniënwoud, de Dijlevallei, Heverleebos en Meerdaalwoud als belangrijkste natuurgebieden. Voor deze gebieden werd er als doelstelling geformuleerd om de schade maximaal te vermijden en de populatie onder controle te houden. Deze doelstelling zal door de volgende belangrijkste maatregelen nagestreefd worden:

  • Bijkomend openstellen van natuurgebieden (zowel Natuurpunt als ANB);
  • Opmaken gezamenlijke visie en strategie voor het beheer van everzwijnen in de Dijlevallei;
  • Organiseren van diverse drukjachten;
  • Schade melden via e-loket van ANB of door het melden van deze schade aan de lokale jager;
  • Afstemming jacht met de betrokken actoren in Wallonië.

Lokaal overleg met de jagers

Deze doelstelling vormt het kader waarbinnen de stakeholders op het WBE-niveau verder concrete afspraken maken. Gezien hierin ook lokale landbouwers zijn vertegenwoordigd, is het belangrijk dat ook van hieruit de problematiek inzake schade aan landbouwgewassen voldoende aan bod komt. Indien je zelf vertegenwoordigd bent in zo’n WBE-overleg, aarzel dan niet om ons te contacteren bij vragen.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: 
Thema: