MAP7: enige versoepeling is administratieve versoepeling!

Het princiepsakkoord MAP 7, een gezamenlijk akkoord van natuur – en landbouworganisaties, heeft een jaar in de koelkast gezeten. Tijd die verloren is om effectief tot betere resultaten te komen voor de water – en bodemkwaliteit.

Uit het nieuwste mestrapport van de VLM blijkt dat er op een kwart van de meetpunten doorheen het jaar een overschrijding was van de maximale nitraatgehalten. In 2022 lag dat op 22%, een stijging met 3 procentpunten. Bij de meetresultaten van het huidige jaar zet die opwaartse trend zich op het eerste zicht trouwens voorlopig niet verder. Aan de oorsprong van de lichte stijging op enkele meetpunten, liggen voornamelijk de weersomstandigheden. Er was een afbouw van de veestapel wat geleid heeft tot een duidelijke afname van de mestproductie (-3% op één jaar tijd). Het mestgebruik blijft echter gelijk, wat niet hoeft te verbazen. Mest is een circulaire grondstof cruciaal voor een goede plantengroei.

Politiek getalm houdt invoering MAP7 tegen

Een jaar geleden kwamen natuur – en landbouworganisaties tot een gedragen mestactieplan, dat betere maatregelen tov MAP6 inhoudt. Politiek getalm heeft ervoor gezorgd dat men verder bleef werken onder MAP6. Nochtans waren ook de milieuorganisaties erover eens dat dit princiepsakkoord MAP7 de waterkwaliteit gevoelig kon verbeteren.

Vooral door beter en juister te bemesten, zoals bijvoorbeeld door  verder in te zetten op duurzame bemestingstechnieken zoals gefractioneerd bemesten waarbij gedurende het hele jaar gerichter bemest wordt. Een techniek die de VLM ook sterk aanmoedigt.

Het princiepsakkoord ontstond bottom-up waardoor het draagvlak bij landbouwers groter is dan bij vorige akkoorden die door de overheid van bovenaf opgelegd werden. Draagvlak is de beste manier om effectief resultaat te boeken op het terrein.

Uitvoeren wat is afgesproken!

De maatregelen rond bemestingsbeleid die de Vlaamse Regering afgelopen week onderhandelde met de landbouwsector, zijn niet meer of niet minder dan het uitvoeren van het gemaakte princiepsakkoord door landbouw- en milieuorganisaties van maart vorig jaar.

In dat princiepsakkoord zat geen nulbemesting in VEN, een maatregel die niet bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit maar eerder tot doel heeft om landbouwgrond om te zetten in natuur. De extra bemesting uit dierlijke mest op grasland binnen de geldende bemestingsnormen, was eveneens een onderdeel van het princiepsakkoord. Het zorgt er enkel voor dat er  minder kunstmest gebruikt moet worden. Wetenschappelijke studies bevestigen dat dit geen negatief effect heeft op de waterkwaliteit.

De enige versoepeling in het akkoord gaat over het huidige boetesyteem, waarover iedereen het eens is dat deze boetes vandaag disproportioneel hoog zijn.

Tot slot : het rapport van de VMM is gebaseerd op de resultaten van het MAP-meetpuntennetwerk. In het akkoord stelden zowel de milieu- als de landbouworganisaties dat dit meetpuntennetwerk ernstige fouten bevat en dringend moet geëvalueerd worden. Ook hier moet dringend werk van worden gemaakt. Want JUIST meten is weten!

Bron: Boerenbond.