Menu

Landbouw als partner in de Vlaamse energietransitie

Terug naar Actualiteit
Hoe kan de land- en tuinbouwsector een partner zijn in de energietransitie waar Vlaanderen voor staat? Het waren vraagstukken die centraal stonden in de vergadering van de Bondsraad, zo’n beetje de reflectiekamer van Boerenbond waarin alle provinciale bestuursleden elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over actuele uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector.

Frans De Wachter, algemeen secretaris Boerenbond

Joris Recko van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) plaatste de uitdagingen voor de land- en tuinbouw in een ruimer perspectief. In het kader van de Visie 2050 formuleerde de Vlaamse Overheid zeven cruciale transitiedomeinen. De uitdaging om de evolutie naar een koolstofarm energiesysteem te realiseren, is er daar een van. Daartoe wordt werk gemaakt van vier prioriteiten: een verhoogde energie-efficiëntie en reductie van het energiegebruik, een stijging van het aandeel hernieuwbare energie, vraagsturing en energieopslag en tot slot het domein van technologische en sociale innovaties. Aan de hand van cijfers illustreerde Joris dat de land- en tuinbouwsector een belangrijke sector is in de energietransitie.

Knelpunten

Diane Schoonhoven, adviseur energiebeleid binnen de Studiedienst van Boerenbond, somde vervolgens een lijst van de knelpunten op die moeten weggewerkt worden. Het uitbouwen van energiegemeenschappen, de ondersteuning van wkk’s, de ontwikkeling van warmtenetten, de vergroening van het gasnet, de uitrol van digitale meters, kleine en middelgrote windturbines, plaatsing van zonnepanelen: in al deze domeinen kan de land- en tuinbouw een rol spelen, op voorwaarde dat een aantal cruciale hinderpalen worden weggewerkt. De aansluitingsproblematiek kwam in dat kader aan bod: landbouwers zitten vaak op het einde van de lijn, wat extra kosten met zich mee kan brengen. Ook het feit dat er enkel overheidssteun is voor PV-projecten (zonne-energie) op gebouwen met een minimaal lokaal gebruik van 50% beperkt de mogelijkheden. Diane benadrukte ook het belang om de productie van hernieuwbare energie door de land- en tuinbouw in de klimaatboekhouding ook effectief bij de landbouwsector op te nemen. Ze beklemtoonde de vraag van de sector om nauw bij het toekomstige beleid betrokken te worden.

Huidige inspanningen

In een laatste onderdeel schetste Marleen Gysen van het Innovatiesteunpunt van Boerenbond op welke manier onze organisatie op dit moment al actief bijdraagt aan de energietransitie. Zo participeren we in het project ‘Enerpedia’ dat inzet op het beantwoorden van adviesvragen, het opzetten van begeleiding van bedrijven en kennisverspreiding. Via een mini-EBO (energiebeleidsovereenkomst) met de Vlaamse overheid zal Boerenbond onze bedrijven de komende jaren de kans bieden om in te tekenen op laagdrempelige en efficiënte energiemaatregelen. Via ECCO zijn we actief betrokken bij het uitbouwen van energiegemeenschappen, en het project Agrivoltaics onderzoekt nieuwe manieren om zonne-energie op te wekken op bedrijven. Via een concrete energiescan van het bedrijf adviseert ons Innovatiesteunpunt land- en tuinbouwbedrijven over hun energiehuishouding.

Aangepast beleid

Een debat tussen de leden van de Bondsraad en de sprekers maakte duidelijk dat er bijzonder veel interesse is in onze sector om een actieve rol op te nemen in de energietransitie. Een duidelijk regelgevend kader dat zekerheid biedt aan wie investeert en de barrières wegneemt voor samenwerking tussen bedrijven en hun buurt is daarbij essentieel, samen met de garantie dat de investeringen op een rendabele manier kunnen gebeuren. Benadrukt wordt dat ook het belang van maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen niet uit het oog mag verloren worden. De voorzitter benadrukt dat op dit vlak de sector al grote inspanningen gedaan heeft, maar er allicht nog een weg af te leggen is. Energietransitie zal dus een en-enverhaal worden: enerzijds blijven inzetten op energiebesparing, anderzijds kan de sector een cruciale rol spelen in de productie van groene stroom – maar dan is een aangepast beleidskader nodig.

Meer informatie