Kunstmestregister wordt op onze vraag vereenvoudigd

De Vlaamse regering gaat in op onze herhaalde én uitdrukkelijke vraag om het kunstmestregister te vereenvoudigen. Het gaat om twee belangrijke maatregelen.

Registratie op teeltniveau en maandbasis heeft

Concreet zal elke aankoop en gebruik van kunstmest die in een bepaalde maand gebeuren, ten laatste op de zevende dag van de volgende maand moeten ingevuld worden in het digitale kunstmestregister. De registratie van gebruik moet daarenboven slechts uiterlijk de zevende dag na de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag geregistreerd worden. Het is immers via het indienen van de verzamelaanvraag dat de landbouwer meedeelt welke percelen hij dat jaar in gebruik. Ook krijgt de landbouwer de mogelijkheid om op niveau van gewasgroep in plaats van perceelsniveau te registreren. Het mestbankloket zal hiervoor worden aangepast.

Geen gebruiksregister meer in gebiedstype 0 en voor bedrijven met een vrijstelling

Een uitzondering wordt voorzien voor percelen in gebiedstype 0, zijnde de gebieden met de beste waterkwaliteit en voor bedrijven die een vrijstelling hebben door een positieve bedrijfsevaluatie op basis van het nitraatresidu. Voor deze gevallen is er helemaal geen registratie in het register nodig. Daarnaast moet ook voor teelten op groeimedium het kunstmestgebruik niet worden genoteerd. 

“De korte termijnen voor registratie zorgden voor onnodige administratieve rompslomp voor onze landbouwers”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Het wegvallen van registratieplicht voor percelen waar de waterkwaliteit goed is, houdt eindelijk rekening met de effectieve toestand van de waterkwaliteit. Dit zal er ongetwijfeld voor zorgen dat landbouwers gemotiveerder zullen zijn om aan de slag te gaan met de waterkwaliteit omdat het gericht kan gebeuren.”

De VLM zal in de loop van volgende week een formele communicatie uitsturen via het mestbankloket.

Bron: Boerenbond.