Menu

Kunnen doelstellingen Ventilus van elkaar losgekoppeld worden?

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Enkele weken geleden verscheen er al een artikel over het Ventilusproject. Daarin werd ingegaan op hoe het proces in dit dossier verliep en hoe we hier tegenover staan. Ondertussen zijn er opnieuw een aantal nieuwe elementen in het debat ingebracht. Ons huidig standpunt met betrekking tot de technologiekeuze werd hierbij onder het licht gehouden en aangevuld.

Michiel Van Robaeys, regioconsulent

Technologiekeuze

De conclusie van de experten was dat grote delen van het Ventilusproject binnen de huidige doelstellingen bovengronds in wisselstroom moeten komen. We beschikken niet over objectieve informatie om deze uitkomst in twijfel te trekken.

Ondertussen is er discussie ontstaan met betrekking tot de (ont)koppeling van de doelstellingen. Het gaat vooral om de volgende doelen: de aansluiting van de offshore windenergie enerzijds en de vermazing (dit is de koppeling tussen bestaande lijnen) anderzijds. Deze discussie brengt ons bij volgende vragen. Kunnen beide doelstellingen van elkaar losgekoppeld worden? En zo ja, wat zou dit concreet betekenen naar de landbouwbedrijfsvoering?

Als landbouworganisatie vragen wij de Vlaamse overheid om duidelijk in beeld te brengen wat de voor- en nadelen van een ontkoppeling zijn. Welke verschillen zijn er inzake landbouwimpact (zowel boven- als ondergronds) in een dergelijk scenario. We nemen de komende weken de nodige syndicale stappen om deze vraag kracht bij te zetten.

Impact op landbouw

Mede op vraag van Boerenbond startte het ILVO een literatuuronderzoek op rond de impact van hoogspanning op landbouwbedrijven. ILVO laat ons weten dat het document zo goed als afgewerkt is en binnenkort publiek wordt gemaakt, ook de minister van Omgeving krijgt verslag van dit rapport.

Meer info? Mail naar michiel.van.robaeys@boerenbond.be of hans.mommerency@boerenbond.be

Meer informatie

Regio: