Menu

Kleur Landelijk!

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op de Nazomerontmoeting van Boerenbond & Landelijke Gilden lanceerde de Landelijke Beweging onder de noemer 'Kleur Landelijk!' haar belangrijkste vragen en eisen naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

De afgelopen maanden werkte de Landelijke Beweging aan haar ideeën voor de bovenlokale verkiezingen van volgend jaar. De enorme diversiteit van onze land- en tuinbouwbedrijven en het actieve sociaalculturele weefsel op ons Vlaams platteland geven letterlijk en figuurlijk kleur aan het platteland. Daarom gaven we onze fiches de titel ‘Kleur landelijk, inspiratie voor een ondernemend platteland'. Ze zijn een uitnodiging aan de verschillende niveaus om ook hun beleid landelijk te kleuren en het belang van de land- en tuinbouw en het platteland te erkennen in hun beleidsinitiatieven.

Inspiratie in vier clusters

Naar analogie met onze aanpak voor de lokale verkiezingen, kozen we opnieuw voor inspiratiefiches, waarin we kort en krachtig onze belangrijkste punten samenbrengen. De 31 inspiratiefiches  zijn gegroepeerd in 4 clusters: land- en tuinbouw, omgeving, platteland en mens & samenleving. Een rode draad doorheen de fiches is de vraag naar een volwaardig beleid voor het platteland. Vlaanderen is stad én platteland. Het Vlaamse platteland is dynamisch en innovatief en verdient een beleid dat het platteland op een evenwaardige manier versterkt en uitbouwt, rekening houdend met die eigenheid en de bewoners.

Land- en tuinbouw. De prijsvorming in de land- en tuinbouw staat hier centraal. Onze land- en tuinbouwers verdienen loon naar werken en een eerlijke prijs voor hun producten. Vandaag is de kloof tussen wat de consument betaalt en wat de boer of tuinder ontvangt nog steeds groot. Een faire prijsvorming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de keten van boer tot consument, met wetgevende initiatieven daar waar de markt geen eerlijke prijs kan garanderen.

Omgeving. We benadrukken hier het belang van zekerheid en ruimte om te ondernemen voor onze land- en tuinbouwbedrijven. Een vlotte vergunningverlening en de toegang tot grond zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het beleid kan in een verstedelijkt Vlaanderen de juiste prioriteiten blijven stellen: de open ruimte beter beschermen, inzetten op een verhoogd ruimtelijk rendement en het landbouwgebied voor de beroepslandbouw vrijwaren.

Platteland. We vragen een volwaardig dorpenbeleid, waarbij gemeentebesturen de dorpsbewoners op een participatieve manier betrekken, samen de sterktes en zwaktes van het dorp bekijken en zoeken naar kansen en oplossingen. Een dorpenbeleid is maatwerk, waarbij gemeentebesturen uiteraard een beleid voeren voor de hele gemeente, maar ook per dorp samen met de dorpsbewoners de prioriteiten vastleggen. Precies vanuit de eigenheid en de dorpsidentiteit moeten discussies rond verdichting van dorpskernen, rond duurzame mobiliteit enzovoort er concreet gestalte en een draagvlak kunnen krijgen. En de hogere overheden moeten hiervoor in hun beleid de nodige ruimte geven en dit ook stimuleren.

Mens en samenleving. Voor veel mensen vormt de maatschappelijke omgeving die steeds verandert, een grote uitdaging. Vooral kinderen, ouderen en mensen die het moeilijker hebben verdienen bijzondere aandacht. We geloven in een sterk middenveld, gedragen door gevormde vrijwilligers, die kunnen rekenen op voldoende erkenning en ondersteuning. Het middenveld heeft al meer dan honderd jaar ervaring in het ondersteunen van mensen en het zorgen voor elkaar. Wij vragen dat het beleid de initiatieven die het middenveld hierin neemt dan ook verder ondersteunt.

Geef mee kleur

De lancering van de fiches was vorige week een startschot om de politieke kandidaten, partijen en het beleid te inspireren. In de komende maanden plannen we nog initiatieven om onze inspiratiefiches bekend te maken, met de vraag om ons platteland mee kleur te blijven geven.

Deel deze pagina: