Kan er een coronapremie worden toegekend in de land- en tuinbouw?

10 november 2021

Om de twee jaar worden er in ons land onderhandelingen gevoerd op Belgisch niveau door de interprofessionele sociale partners. Boerenbond neemt ook aan deze gesprekken deel namens het Agrofront. De bedoeling van dit overleg op interprofessioneel niveau is te komen tot een sociaal kaderakkoord voor de hele privésector. Als er een raamakkoord kan worden gesloten, vormt dit de basis voor de onderhandelingen in de verschillende paritaire comités, waaronder ook dat van de land- en tuinbouw. Sinds de wet van 1996 inzake de concurrentiekracht van de ondernemingen moet België goed de loonkostenontwikkeling in onze drie buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk opvolgen. De loonkosten mogen in ons land niet sneller stijgen dan het gemiddelde van onze buurlanden. Hierbij heb je wel de moeilijkheid dat er alleen in ons land een systeem van automatische loonindexering bestaat. Dit is niet voorzien in de ons omringde landen. Als wij in België de verwachte inflatie voor de komende jaren onderschatten en de loononderhandelingen in de buurlanden overschatten, dan ontstaat er in ons land een loonkostenhandicap. Dit wil zeggen dat de loonkosten bij ons sneller stijgen dan in onze buurlanden. We hebben dat lange tijd meegemaakt.

Loonmarge vastleggen

Sinds 1996 is er geen ontsporing meer, maar het blijft wel belangrijk om iedere keer nauwkeurig de loonmarge voor de sectoren voor de komende twee jaar vast te leggen. Voor de periode 2021-2022 heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de loonnorm bepaald op 0,4%. Hierover was geen akkoord mogelijk in de Groep van 10. De regering heeft dan bij Koninklijk Besluit de loonnorm vastgesteld op maximaal 0,4%. In theorie zou deze aanpassing kunnen ingaan op 1 januari 2022, maar in veel sectoren zijn de sociale onderhandelingen nog bezig.

De regering heeft ook voorzien dat de ondernemingen die het vorig jaar goed hebben gedaan een eenmalige coronapremie aan hun medewerkers kunnen toekennen. Deze premie, die wordt toegekend onder de vorm van een consumptiecheque, is onbelast voor de werknemer.

Wat is er afgesproken in de land- en tuinbouw?

Wij zullen ook de minimum- en de effectief toegepaste lonen laten stijgen met 0,4% op 1 januari 2022, bovenop de indexering. Ondernemingen die het goed gedaan hebben, kunnen een coronapremie toekennen aan hun vaste werknemers tot maximum 500 euro per persoon. Elke onderneming beslist dat vrij en autonoom. We kunnen op sectoraal niveau niet weten welke bedrijven het goed gedaan hebben. Om te vermijden dat elk bedrijf een brutopremie moet toekennen als compensatie voor de 0,4% over 2021, hebben we een coronapremie voorzien van 150 euro voor de vaste werknemers. De werkgever betaalt hierop alleen 16,5% RSZ. Voor de werknemer is dit netto. De coronapremie moet toegekend zijn voor 31 december 2021. We hebben daarom afgesproken dit samen te laten lopen met de ecocheques voor 2021. Het Sociaal Fonds Land- en Tuinbouw zal de bedrijven hierover zeer binnenkort aanschrijven.