Menu

IPCC-rapport: de impact van klimaatverandering op voedselzekerheid

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Het klimaatpanel van de Verenigde Naties publiceerde gisteren een rapport over klimaatverandering en het gebruik van land.

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) publiceerde gisteren, donderdag 8 augustus, een rapport over klimaatverandering en het gebruik van land.

Landbouwgrond

Een van de opvallendste conclusies van dit rapport was dat klimaatverandering in de toekomst kan leiden tot ernstige voedseltekorten en stijgende voedselprijzen. Deze alarmistische oproep van de VN legt duidelijk het belang bloot van het vrijwaren en opwaarderen van onze kostbare landbouwgronden willen we de voedselproductie garanderen. In Vlaanderen bezitten we uiterst vruchtbare landbouwgrond die velen ons benijden. Nochtans verliest Vlaanderen elke week een landbouwareaal ter grootte van 102 voetbalvelden. En trend die dringend moet gekeerd worden, willen we onze voedselzekerheid veilig stellen.

Duurzame intensivering

Klimaat en voedselproductie zijn nauw met elkaar verbonden. Landbouw voorziet de bevolking van veilig en gezond voedsel, maar landbouw is ook een van de sectoren die het meest getroffen zijn door klimaatveranderingen met extreme hitte, droogte of overvloedige regenval als gevolg.

Daarboven komt dat in 2050 de wereldbevolking zal gestegen zijn tot bijna 10 miljard mensen. Landbouwers staan voor de bijzonder uitdagende opdracht om een steeds groeiende wereldbevolking te voeden én om tegelijk ook de emissies terug te dringen.

Willen we onze voedselproductie garanderen en tegelijk ook de klimaatimpact verminderen, dan zullen we ons blijvend moeten inzetten op een duurzame intensivering van de land- en tuinbouw. Ook dit wordt in het rapport benadrukt want het erkent het belangrijke potentieel van verder toenemende landbouwproductiviteit. Boerenbond en haar leden leverden en leveren al jaren klimaatinspanningen, met resultaat. We werken samen aan projecten ter verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en circulaire landbouw.

Absolute wereldklasse

De cijfers in het IPCC rapport zijn mondiale cijfers  en tonen aan dat de Vlaamse land- en tuinbouw bovengemiddeld duurzaam en efficiënt produceert. Onze regio behoort tot de wereldwijde top als het gaat om efficiëntie en vernieuwing. Terwijl landbouwactiviteiten wereldwijd (inclusief bosbouw) verantwoordelijk is voor 24% van de broeikasgasuitstoot, is de emissie van onze Vlaamse land- en tuinbouw 9%. Bovendien slaagde de Vlaamse landbouw erin om uitstoot van broeikasgassen tussen 1995 en 2016 met 18% te verminderen. Dit terwijl in Vlaanderen de totale emissie in die periode slechts met 11% daalde.

Er valt nog vooruitgang te boeken op verschillende gebieden. Denk maar aan de opslag van koolstof in planten en onze graslanden, aan verdere vooruitgang in circulaire economie en de winning van groene energie. De Vlaamse landbouwsector leverde en levert nog steeds met zijn  knowhow en innovatie een bijdrage aan zowel voedselzekerheid als klimaat. Boeren zijn bereid dat te doen als op gebied van beleid en financiering de omkadering goed zit. Dat is waar Boerenbond en zijn leden zich samen voor inzetten.

Evenwichtig dieet

Het rapport schuift een evenwichtig dieet naar voor als belangrijke opportuniteit. Hierbij staan plantaardige producten weliswaar voorop, maar ook dierlijke producten uit weerbare, duurzame productiesystemen met lage broeikasgas emissies maken er deel van uit. De Vlaamse dierlijke productie kan op dit vlak goede cijfers voorleggen en blijft investeren in verdere verbetering. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze hoge standaard, die veeleer wereldwijd de referentie zou moeten worden, via handelsakkoorden zoals met de Mercosur onder druk wordt gezet door invoer van dierlijke producten toe te laten die veraf staan van meer klimaatvriendelijke productiesystemen.

Verantwoordelijkheid van de keten

Het rapport wijst ook op de verantwoordelijkheid van de hele agro-voedingsketen. Naast het beperken van oogst- en voedselverliezen kunnen ook hier andere productiviteitswinsten een bijdrage leveren. Het rapport ziet ook potentieel in risico delende instrumenten. De boer mag er dus niet alleen voor staan. Een boodschap die we al geruime tijd aan onze ketenpartners meegeven.

Deel deze pagina: