Menu

Inspiratie voor een ondernemend platteland

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Over 6 weken gaan we naar de stembus. We verkiezen dan onze vertegenwoordigers voor het Vlaams, federaal en het Europees Parlement. Met Kleur Landelijk lanceert de Landelijke Beweging haar belangrijkste vragen en eisen naar aanleiding van deze verkiezingen.

Els Corbeels, provinciaal secretaris Boerenbond

Met 'Kleur Landelijk' lanceert de Landelijke Beweging (Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV, KVLV-Agra, Groene Kring, KLJ en LRV) haar belangrijkste vragen en eisen naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei.

In de inspiratiefiches 'Kleur Landelijk – Inspiratie voor een ondernemend platteland' worden de standpunten van de Landelijke Beweging vertaald naar concrete beleidsvragen voor de bovenlokale verkiezingen. De enorme diversiteit van onze land- en tuinbouwbedrijven en het actieve socio-culturele weefsel op ons Vlaams platteland geven letterlijk en figuurlijk kleur aan het platteland. Daarom hebben we onze fiches de titel 'Kleur Landelijk, inspiratie voor een ondernemend platteland' gegeven. Het is een uitnodiging aan de verschillende regeringen om ook hun beleid landelijk te kleuren en het belang van land- en tuinbouw en het platteland te erkennen en te vertalen in de verschillende beleidsinitiatieven.

Inspiratiefiches

Naar analogie met de lokale verkiezingen werd opnieuw gekozen voor inspiratiefiches: fiches waarin we kort en krachtig onze belangrijkste punten samenbrengen. In totaal hebben we 31 inspiratiefiches gemaakt. Ze worden gegroepeerd in vier clusters

  • land- en tuinbouw
  • omgeving
  • platteland
  • mens & samenleving

Een rode draad door de fiches is de vraag naar een volwaardig beleid voor het platteland. Vlaanderen is stad én platteland. Het Vlaamse platteland is dynamisch en innovatief en verdient een beleid dat het platteland op een evenwaardige manier versterkt en uitbouwt, rekening houdend met de eigenheid van dat platteland en haar bewoners.

Voor de cluster land-en tuinbouw is een belangrijk speerpunt de prijsvorming in land- en tuinbouw: onze land- en tuinbouwers verdienen loon naar werken en een eerlijke prijs voor hun producten. Vandaag is de kloof tussen wat de consument betaalt en de boer of tuinder ontvangt nog steeds erg groot. Een faire prijsvorming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van boer tot consument met wetgevende initiatieven daar waar de markt geen eerlijke prijs kan garanderen.

In de cluster omgeving benadrukken we het belang van zekerheid en ruimte om te ondernemen voor onze land- en tuinbouwbedrijven. Een vlotte vergunningverlening en de toegang tot grond zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. In een verstedelijkt Vlaanderen is het belangrijk dat het beleid de juiste prioriteiten blijft stellen: betere bescherming van de open ruimte, inzetten op een verhoogd ruimtelijk rendement en het vrijwaren van het landbouwgebied voor de beroepslandbouw.

Voor de cluster platteland is de vraag naar een volwaardig dorpenbeleid een belangrijk speerpunt. Een dorpenbeleid waarbij gemeentebesturen op een participatieve manier de dorpsbewoners betrekken en samen bekijken wat de sterktes en zwaktes van het dorp zijn, waar men samen op zoek gaat naar opportuniteiten en bekijkt hoe men de knelpunten kan aanpakken. Een dorpenbeleid is maatwerk waarbij gemeentebesturen uiteraard een beleid voeren voor de hele gemeente, maar waarbij per dorp bekeken wordt wat de prioriteiten zijn samen met de dorpsbewoners. Precies vanuit de eigenheid en de dorpsidentiteit moeten daar de discussies rond verdichting van de dorpskernen, duurzame mobiliteit enzovoort concreet gestalte en draagvlak kunnen krijgen. En de hogere overheden moeten in hun beleid hiertoe de nodige ruimte geven en dit ook stimuleren.

De laatste cluster behandelt thema’s rond mens & samenleving. Voor veel mensen vormt de maatschappelijke omgeving die steeds verandert, een grote uitdaging. Vooral kinderen, ouderen en mensen die het moeilijker hebben verdienen bijzondere aandacht. We geloven in een sterk middenveld, gedragen door gevormde vrijwilligers die kunnen rekenen op voldoende erkenning en ondersteuning. Het middenveld heeft al meer dan 100 jaar ervaring in het ondersteunen van mensen en zorgen voor elkaar. Het beleid dient de initiatieven die het middenveld hierin neemt, dan ook verder te ondersteunen.

>> Je kan alle inspiratiefiches raadplegen op www.kleurlandelijk.be

Deel deze pagina: