Menu

Innoveren door co-creatie met koolstofarme hightech

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het gebruik van fossiele energie staat steeds meer onder druk, ook in de glastuinbouw. Hoe kunnen er stappen gezet worden om de sector te verduurzamen? In het Glitch-project, dat nog loopt tot medio 2021, wordt er gewerkt aan het antwoord. Het uiteindelijke doel is het energie- en CO2-beheer in de glastuinbouw verbeteren.

Jonas De Win en Bart Van Calenberge, Proefstation voor de Groenteteelt en Jordi Boekesteijn, Bluehub

De glastuinbouw in Vlaanderen en Nederland behoort tot de absolute top in Europa. Maar om die positie te behouden, is meer samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en het onderwijs nodig. Het project Glitch zet daarom in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Ondernemers in de glastuinbouwsector ervaren namelijk dat steeds meer innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten.

Daarnaast leiden veel technologische innovaties niet tot een doorbraak op de markt. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat vanaf de eerste ontwerpfasen te weinig rekening wordt gehouden met de eindgebruiker en andere belanghebbenden. Om dit te voorkomen, organiseert Glitch workshops en overlegmomenten waarbij diverse partijen rond de tafel gaan zitten om tot een praktijkklare technologie te komen. Door intense samenwerking willen de dertien Vlaamse en Nederlandse partners – de universiteiten Antwerpen en Gent, de hogeschool Thomas More, Proefcentrum Hoogstraten, Proefstation voor de Groenteteelt, ILVO, de Nederlandse geprivatiseerde onderzoekscentra Innoveins en Botany en de bedrijven Bluehub, Brightlands, Maurice Kassenbouw, EMS en Blue Engineering – tot concrete innovaties komen met een duidelijke invloed op CO2-reductie.

Energie-efficiënte technieken

Binnen het werkpakket ‘Energie-efficiënte teelttechnieken en -systemen’ wordt in vier innovatieprojecten gewerkt aan een duurzamere glastuinbouw. In het eerste project ‘Evaluatie van energie-efficiënte belichtingstechnieken’ worden diverse belichtingstechnieken (SON-T, led …) met elkaar vergeleken. In het tweede project ‘Ontwikkeling van energie-efficiënte teeltsystemen’ worden nieuwe teeltsystemen (vierlagenteelt in aardbeien, tussenteelt van jonge komkommerplanten …) ontwikkeld. Doel van het derde project, ‘Onderzoek en toepassing van nieuwe afgiftesystemen voor laagwaardige warmte binnen de teelt’, is het verwarmend oppervlak in de teelt van sla op goten en tomaat uitbreiden om laagwaardige warmte zo meer en efficiënter in te zetten. Dit zal zorgen voor een vermindering van het totale energieverbruik. Tot slot richt een vierde project zich op het gebruik van CO2 met behoud van luchtkwaliteit. Naast testmetingen worden er grenswaarden vastgelegd en luchtkwaliteitssensoren doorontwikkeld van de reeds beschikbare gas analyser (die registreert in real time de concentratie van NO, NO2, CO, CO2 en ethyleen in de serre, waardoor er een continue bewaking van de luchtkwaliteit in de serre van potentiële schadelijke gassen is). Zo kan de sector worden voorzien van eenduidige kennis en ondersteuning bij de beoordeling van luchtkwaliteit, in combinatie met real time klimaatdata.

Klimaatneutrale technieken

Binnen het werkpakket ‘Klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen’ wordt in drie innovatieprojecten toegewerkt naar een klimaatneutrale teeltproef in 2021. Het eerste project streeft naar de ontwikkeling van energy balancing dagschermen. Dankzij deze schermen wordt de warmtevraag gedurende de dag geminimaliseerd, met behoud van een optimale productie. Hiermee is een warmtevraagreductie van ongeveer 60% gedurende de dag mogelijk ten opzichte van de huidige teelt. Met energy balancing nachtschermen wil men een kas creëren waarbij de verwarming ’s nachts volledig uit mag. In een derde project wordt een dampwarmtepomp ontwikkeld. In onze moderne kassen verdampen de planten veel water in een optimaal klimaat. Telen en vochtbeheer zijn daarbij nauw met elkaar verbonden. Het vochtbeheer in de kassen gebeurt meestal door te verwarmen en te ventileren. De dampwarmtepomp moet dit acht keer efficiënter kunnen realiseren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: