Menu

Inning van verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor gezondheid en kwaliteit van de dieren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal weldra overgaan tot de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Bron: FOD volksgezondhied, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

De reserves van dit begrotingsfonds (gekend als het “sanitair fonds”) worden gebruikt voor de financiering van diergezondheidsprogramma’s voor wettelijk te bestrijden dierziekten. Andere dierziekten dan deze vermeld in bijlage I van het KB van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet worden niet door het sanitair fonds vergoed.

Deze facturatiecampagne wordt voor de eerste maal uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Het is dan ook van belang het nieuwe rekeningnummer te gebruiken. Daarnaast zal de wettelijke bezwaartermijn van 30 dagen strikt toegepast worden zodat een campagne vlotter kan afgesloten worden.

Voor 2019 gelden de volgende facturatiemodaliteiten:
De facturen zullen verstuurd worden op de volgende data:

  • Sector “Varkens”: 13 november 2019
  • Sector “Runderen”: 20 november 2019
  • Sector “Kleine herkauwers”: 27 november 2019
  • Sector “Pluimvee”: 11 december 2019

Sector “Varkens”

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van:

  • de capaciteit van het bedrijf: aantal fokvarkensplaatsen en het aantal vleesvarkensplaatsen;
  • het open of gesloten karakter (inbegrepen de 1-1 relatie) van deze plaatsen.

Sector “Runderen”

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van:

  • het sanitaire risico verbonden aan het beslag;
  • het aantal en de leeftijd van de dieren die geboren, gehouden en toegevoegd werden aan het beslag tijdens de referentieperiode.

De bijdragen worden berekend op basis van de gegevens geregistreerd in SANITEL voor de referentieperiode die loopt van 01/09/2018 tot 31/08/2019.

Sector “Kleine herkauwers”

De berekening van de bijdragen is niet gewijzigd en is gebaseerd op de samenstelling van het beslag zoals meegedeeld in de inventaris van 15 december 2018.

Sector “Pluimvee”

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van de capaciteit van de uitgevoerde activiteit.

Indienen van bezwaarschriften:
Bij betwisting van de factuur, dient u een schriftelijk of elektronisch bezwaarschrift in te dienen binnen de 30 dagen na de datum vermeld op de factuur ( de poststempel wordt genomen als referentie)

Bijkomende informatie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, of door te bellen naar het callcenter voor het Sanitair Fonds op het volgende nummer, 02 524 90 95. 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: