Info over de perceelsaangifte vanaf 2022 per mail of brief

23 sep

In de tweede helft van september ontvangen alle actieve landbouwers die percelen opgaven in de verzamelaanvraag 2021 een e-mail of brief van het Departement Landbouw en Visserij met informatie rond enkele wijzigingen in de perceelsaangifte.

Om vanaf 2022 betalingsrechten te kunnen activeren op een perceel moeten de betalingsrechten in gebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (30 april 2022) én moet de landbouwer in kwestie zelf de hoofdteelt verbouwen op het perceel.

Hierdoor komt niet alleen het activeren van betalingsrechten bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen, ook de voorwaarden rond vergroening komen bij de gebruiker van de hoofdteelt te liggen. Voor gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied, zoals de inzaai van de groenbedekker, telt immers de hoofdteelt.

De landbouwer die de hoofdteelt voor zijn rekening neemt, is verantwoordelijk voor het zaaien of planten, de teelthandelingen tijdens het teeltseizoen zoals bespuiten tot het oogsten. Enkel dit laatste kan kort voor de oogst overgedragen worden door een verkoop op stam.

Een landbouwer kan via een eenvoudige module op het e-loket betalingsrechten tijdelijk of definitief overdragen aan een andere landbouwer. Deze overdracht moet uiterlijk op 30 april 2022 ingediend zijn.

De waarde van de betalingsrechten schommelt in functie van wijzigende Europese budgetten. Voor 2022 zal er een daling van de eenheidswaarde zijn. Het exacte percentage is nog niet gekend, maar zal ongeveer 2% bedragen ten opzichte van de eenheidswaarde van 2019.

Info over de waarde van de eigen betalingsrechten vind je op het e-loket onder de tegel ‘betalingsrechten’.

Meer gedetailleerde informatie vind je in de brief of email en in de fiche ‘gewijzigde perceelsaangifte 2022’ op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘perceelsaangifte’.

Bron: Persbericht Departement Landbouw en Visserij.