Menu

IHD/PAS: eerste oplossingen voor vleesveehouderij in zicht

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vandaag wordt het aantal 'oranje' veehouderijen op 500 geschat. Daaronder bevinden zich ook heel wat vleesveebedrijven. Deze bedrijven kunnen verder uitgebaat worden, maar hun ammoniakemissies mogen niet toenemen. Als ze willen uitbreiden, dan kan dat alleen maar door ook in hun bestaande stallen de ammoniakemissie te verminderen. Dat kan met erkende technieken, die vermeld staan op de zogenaamde PAS-lijst (Programmatische Aanpak Stikstof). Voor varkens en pluimvee zijn, naast de gekende AEA-maatregelen, al heel wat bijkomende maatregelen erkend, en voor melkvee kon men enkele emissiearme technieken overnemen uit Nederland. Maar voor de manier waarop in Vlaanderen vleesvee gehouden wordt bestaat niets.

Boerenbond investeert in onderzoek

Boerenbond heeft bij de Vlaamse overheid sterk gepleit voor een degelijk flankerend beleid voor de rode en oranje bedrijven en heeft toen het engagement opgenomen om onderzoek naar emissiemilderende maatregelen financieel te ondersteunen. Alle bedrijven, ook de zogenaamde groene bedrijven, hadden immers nood aan objectieve en haalbare instrumenten, technieken of maatregelen om emissies te beperken. Het ILVO heeft die taak op zich genomen. In een eerste fase werd hiervoor 200.000 euro uitgetrokken. Vandaag werden de eerste resultaten voorgesteld.

Meer strooien of reinigen levert weinig op

Een eerste onderzoek richtte zich op stalmanagement. In speciaal voor het onderzoek verbouwde stallen werd nagegaan of de frequentie van reinigen of instrooien de ammoniakemissie kan verminderen. Bij een gelijke totale strohoeveelheid kon men geen verschillen meten. Het gebruik van vlaslemen bleek enig potentieel te hebben, maar het effect bleek tijdelijk. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen.

Verlaagd eiwitgehalte heeft effect

De resultaten van een tweede onderzoek openen meer perspectieven. Het bleek dat een verlaging met 2,5 à 3% van het gehalte aan ruw eiwit in het rantsoen resulteerde in een daling van de ammoniakemissies met circa 50%. De onderzoekers besloten dat laageiwitvoeding dus zeker potentieel heeft als PAS-maatregel voor diverse diercategorieën van vleesvee, zoals vaarzen en stieren.

Snel erkennen als maatregel

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker wees op de intensieve samenwerking met de sectorvakroep vleesvee en kalveren voor het uitwerken van het onderzoeksopzet en bij de opvolging ervan. “Het is belangrijk dat het onderzoek voldoende relevant is voor de praktijk. We zijn blij dat het onderzoek opnieuw perspectief biedt voor de vleesveehouders, die het om diverse redenen al moeilijk hebben.” Ze hoopt dan ook dat de PAS-lijst snel zal uitgebreid worden met enkele maatregelen voor de vleesveehouderij.

ILVO zal dit jaar trouwens ook nog een technisch vervolgonderzoek doen om de impact van de rantsoenaanpassing op de technische prestaties van de dieren na te gaan. De impact van deze milieumaatregelen op de economische resultaten mag men immers niet uit het oog verliezen.

Deel deze pagina: