We moeten een onderscheid maken tussen TTIP en CETA. CETA is het verst gevorderd. Over dit akkoord met Canada bereikte de EU al een overeenkomst in september 2014, maar dat betekent niet dat het definitief goedgekeurd is. CETA is immers een gemengd akkoord, wat inhoudt dat de lidstaten en het Europees Parlement er ook nog hun zeg over moeten doen. Zeker in ons communautair zwaar beladen land, zal dat zeker niet zonder slag of stoot gebeuren. Afhankelijk van de snelheid waarop de diverse instanties zich uitspreken, zal dat akkoord van start gaan. Algemeen wordt aangenomen dat dit zal gebeuren tegen begin 2017.

TTIP is van een andere orde. Als we afgaan op de pessimistische mededelingen van zowel de Duitse als Franse ministers, is dit akkoord – dat in 2013 nog aangekondigd werd als een enorme kans voor beide partners – stilaan in de afdeling palliatieve zorg beland. Dat is wel eigenaardig, want de VS en de EU zijn als sterke handelsblokken echt op elkaar aangewezen om die handel vlotter te laten verlopen. Dat voordeel lijkt echter niet op te wegen tegen de verlammende angst die er bij brede lagen van de bevolking ingeslopen is.
Deze angst is bijzonder divers. Het gaat over de angst om lagere voedingsstandaarden te moeten aanvaarden, om overspoeld te worden door slecht geproduceerde, goedkopere producten, om op wereldvlak weggeconcurreerd te worden door enorme agrovoedingsconcerns, om jobs te verliezen, om het respect voor de regionale erkenningen van producten te zien verdwijnen. Kortom, door een resem aan negatieve veronderstellingen wordt het positieve van de boodschap – namelijk het vereenvoudigen van de handelsbetrekkingen tussen beide regio’s – over het hoofd gezien.

Aan de andere kant van de oceaan zitten ze op dit ogenblik met verkiezingen, en ook daar primeert de angst voor het verlies aan banen, de zeggenschap over de voedselkwaliteit, de bescherming van de eigen boeren en de eigen jobs. Kortom TTIP zal er niet komen voor het einde van het presidentiële mandaat van Obama. Afgaande op het feit dat er bij een nieuwe president altijd sprake is van een inloopperiode, kunnen we ervan uitgaan dat er geen TTIP zal zijn voor 2018. Dat betekent wel niet dat we ondertussen niet verder kunnen werken aan een evenwichtig handelsakkoord.