juh

Herbekijk het webinar emissiereductie in de varkenshouderij

Tijdens een webinar op 28 mei vertelden experts welke maatregelen en technieken voor emissiereductie beloftevol zijn voor de varkenshouderij, en hoe ze deze verder zullen testen en evalueren. De werking en het emissiereductiepotentieel van vier technieken werd toegelicht. 

 

Webinar gemist?

Kon je er niet bij zijn op 28 mei? Geen probleem! Hier bekijk je zowel het webinar zelf, als de begeleidende presentatie. De antwoorden op de Q&A vragen die gesteld werden, kan je hier vinden.

Hieronder vind je ook een geschreven verslag van de technieken die besproken werden. 

Kansrijke maatregelen en technieken voor emissiereductie

Eind 2023 vroegen we de sector naar ideeën voor effectieve en haalbare technieken voor emissiereductie. De 52 inzendingen werden allemaal grondig geëvalueerd én afgetoetst met veehouders en andere stakeholders. Zo komen we tot een selectie die door de hele sector gedragen is. Heb je zelf nog een idee? Dien het dan hier in. 

5 maatregelen geselecteerd voor de varkenshouderij

  • Dagontmesting
  • Voedersamenstelling optimaliseren
  • Voederadditief op basis van kleimineralen
  • Luchtfilter met zeolieten
  • Geconcentreerde toevoeging van bacteriën en additieven aan mestput 

Testen op demobedrijven

Op de ILVO varkenscampus testen we verschillende reductietechnieken in meerdere varkensrondes, met een gelijktijdige opstart in drie afdelingen. We meten de ammoniak-, methaan-, CO2- en lachgas-emissies en volgen ook neveneffecten op zoals groei, staart- en oorbijten, fijn stof…

De Hoeve Innovatie is de tweede testlocatie waar we voornamelijk dagontmesting onderzoeken. Bij de vleesvarkens werken we vooral aan de optimalisatie van het bestaande systeem door te kijken wat de invloed is van managementaanpassingen en wat de patronen zijn in de data van ammoniakemissies.  

Een tweede onderzoek is de ontwikkeling van een vrijloopkraamhoksysteem met dagontmesting. Via een pilotopstelling kijken we naar het gedrag en het mestgedrag van de zeugen. 

Dagontmesting

In deze video toont Hans Verhoeven de dagontmesting-techniek van De Hoeve Innovatie en geeft hij uitleg over de werking ervan. Je kan er potentieel 60% à 85% ammoniakreductie mee behalen, het is een betaalbaar systeem en voor veel veehouders makkelijk toepasbaar in de eigen stal. Meer details over dagontmesting lees je in dit artikel. 

Total Circulair Farm Concept

William Meulendijks geeft in deze video uitleg over de werking van de techniek. Het emissiereductiepotentieel bedraagt +/- 85%, wat erg groot is. Het is wel een grote installatie en technisch minder makkelijk implementeerbaar. Meer details over het Total Circulair Farm Concept lees je in dit artikel

VeDoWs-systeem

VeDoWs is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper. In Vlaanderen is de erkenning voor ammoniakreductie +/- 60%, in Nederland is er nog geen erkenning. Meer uitleg en foto’s vind je in dit artikel

Vedows Vleesvarkencompartiment met roostervloer en dichte bolle vloer.png
Veng-systeem
Veng-systeem

Het systeem creëert twee verschillende klimaten. In de biggennesten verkrijg je door biggenbatterijen een temperatuur van 33 à 34 °C en in de stal is er een temperatuur van 21°C. Het systeem is nog niet erkend in Vlaanderen of Nederland, in Denemarken heeft het een potentieel van 68% ammoniakreductie. Meer uitleg en foto’s van het systeem vind je in dit artikel

Tour de Boer en gratis begeleiding

Bovenstaande technieken werden voorgesteld tijdens ‘Tour de Boer’-uitstappen. Het project ‘RAMBO’ organiseert verschillende ‘Tour de Boers’ waarin we systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking laten zien. Je krijgt onder andere toelichting over de voor- en nadelen en het nodige onderhoud. De veehouder ter plaatse deelt z’n ervaring met het systeem. 

Naast de 'Tour de Boer'-excursies biedt het project ook individuele begeleiding op maat aan varkens- en pluimveehouders. Na een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoekn worden alle noden en wensen op vlak van emissiereductie in kaart gebracht. Als veehouder krijg je een actieplan op maat van je bedrijf. Intekenen kan tot 23 juni 2024.