Menu

Grondloze tuinbouw in MAP 6

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Eind mei werd het 6de mestactieprogramma voor de periode 2019-2022 goedgekeurd. Aanvullend op de algemene inhoud werden er ook enkele specifieke bijlagen toegevoegd die niet onbelangrijk zijn voor de sector.

Lien Tyvaert en Koen Vanhentenrijk, consulenten tuinbouw

Zo werd onder andere Annex 3 'Actieplan grondloze tuinbouw: naar een vermindering van de nutriëntenverliezen in de grondloze tuinbouw', toegevoegd aan MAP 6. Hierin wordt gefocust op grondloze tuinbouw of hydrocultuur waarbij het gebruik van een nutriëntenoplossing om de planten te voeden noodzakelijk is. Er worden twee oplossingen voorgesteld.

Verbetering van de effectiviteit van de handhaving van drainagewaterbeheer

Via een verbeterde handhaving van het drainagewaterbeheer wil men maximaal inzetten op recirculatie, opvang en een correcte omgang met nutriëntenrijk water. Zo zal er op basis van de beschikbare gegevens (onder andere de mestbankaangifte) een risicoanalyse gemaakt worden. Indien je als bedrijf een verhoogde risico vormt voor nutriëntenverliezen volgt er een grondige doorlichting. Op basis van de resultaten van deze doorlichting worden diverse maatregelen opgelegd. Het tijdschema voor de uitvoering wordt in overleg met de tuinder gemaakt. Wanneer dit tijdschema niet wordt nageleefd, worden boetes opgelegd in verhouding tot de economische voordelen van de niet-naleving.

Een first flush systeem voor de afvoer van nutriënten en neerslag in openlucht

Aangezien de gemiddelde neerslag in Vlaanderen ± 800 mm bedraagt, is een specifieke oplossing nodig voor de openlucht hydrocultuur. Als oplossing wordt een first flush systeem opgelegd. Via dit systeem wordt al het drainagewater verzameld in geval van geen of weinig neerslag. Bij neerslag wordt het eerste drainagewater met hoge nutriëntenconcentraties opgevangen voor hergebruik. Bij hevige regenval zal het drainagewater in de opslagtank een drempelwaarde bereiken waarop het water naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Op dat ogenblik zijn de nutriëntenconcentraties in het geloosde water al aanzienlijk verminderd en is de totale belasting van het oppervlaktewater verwaarloosbaar. Dit first flush systeem zal verplicht zijn tegen 1 januari 2021 voor grondloze tuinbouw in openlucht. Er is een minimale opslagcapaciteit van 100m³ vereist. Deze vereiste minimale opslagcapaciteit kan echter wijzigen op basis van onderbouwd onderzoek. Vanaf 2022 worden gerichte controles uitgevoerd.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: