Menu

Groenbedekkers als ruwvoeder

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Veel landbouwers hebben voor de aanleg van hun ecologisch aandachtsgebied (EAG) in het kader van de vergroening gekozen om percelen in te zaaien met een mengsel van groenbedekkers. Deze groenbedekkers kunnen een oplossing bieden voor het tekort aan ruwvoeder. Helemaal onderaan dit bericht lees je hoe dit het best interpreteert.

De aanhoudende droogte heeft onder andere geleid tot een tekort aan kwalitatief ruwvoeder. De groenbedekkers die de landbouwer moet inzaaien om te voldoen aan zijn vergroeningsverplichtingen, kunnen echter helpen dit tekort te ondervangen. De bestaande voorwaarden waaraan de groenbedekkers moeten voldoen, bieden nu al de mogelijkheid om ruwvoeder te produceren:

  • De in te zaaien groenbedekker voor EAG moet bestaan uit een mengsel van minstens twee gewassen die voorkomen op de lijst opgenomen in de toelichtingsnota bij de verzamelaanvraag 2018. Op deze lijst staan ook verschillende grassoorten, zoals Italiaans en Engels raaigras. Een combinatie van enkel grassoorten behoort dus tot de mogelijkheden, voor zover de minimale zaaidichtheid van minstens twee gewassen uit het mengsel minstens 50% bedraagt van de aangegeven minimale zaaidichtheid, zoals opgenomen in deze lijst.
    Door de uitzonderlijke weersomstandigheden verleent de minister de landbouwers voor dit jaar de toelating om van deze laatste voorwaarde af te wijken, zodat de landbouwer zijn mengsels beter kan afstemmen op het gebruik van de groenbedekker als kwalitatief veevoeder. Het volstaat dat de zaaidichtheid van het tweede gewas in het mengsel minstens 10% bedraagt van de aangegeven minimale zaaidichtheid, zoals opgenomen in de lijst.
  • De groenbedekker mag tijdens de verplichte aanhoudingsperiode uitzonderlijk worden geoogst, gemaaid of begraasd en gebruikt worden als veevoeder. Dat kan echter alleen op voorwaarde dat er nog voldoende gewas aanwezig blijft na het oogsten, maaien of begrazen zodat de groenbedekker zijn functies kan blijven vervullen. Door de hergroei blijft de bodembedekking en de opname van nutriĆ«nten uit het bodemprofiel immers verzekerd.
  • Ook na de uiterste datum van de verplichte aanhoudingsperiode mag de groenbedekker geoogst, gemaaid of begraasd worden en als veevoeder worden gebruikt.

Het departement Landbouw en Visserij benadrukt dat de afwijking qua zaaidichtheid  enkel van toepassing is op groenbedekkers die in aanmerking komen voor ruwvoederwinning.

Uiterste inzaaidatum groenbedekker

Een andere voorwaarde waaraan je als landbouwer moet voldoen, is de tijdige inzaai van de groenbedekker. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen moeten de groenbedekkers ingezaaid zijn tegen 20 augustus. Het departement Landbouw en Visserij is zich bewust van de moeilijkheden die de huidige droogte veroorzaakt en zal hiermee rekening houden bij controles.

In de leemstreek moet de inzaai plaatsvinden voor 1 oktober, in de zandleemstreek en andere landbouwstreken voor 1 november.

De nodige aanpassingen in de verzamelaanvraag moeten ook tegen de hierboven vermelde data worden geregistreerd via het e-loket.

Hoe interpreteren?

Europa en Vlaamse overheid hebben naar aanleiding van de aanhoudende droogte een aantal aanpassingen toegestaan in de vergroeningsregels en de inzaai van EAG-groenbedekkers. Zo mag er afgeweken worden van de regels rond oogsten, maaien en begrazen enerzijds en mag voor groenbedekkers die in aanmerking komen voor ruwvoerwinning ook afgeweken worden van de verplichte 50/50-verhouding voor EAG-groenbedekkingsmengsels (tot verhouding 90/10).  In moeilijke tijden kan deze aanpassing toch grofweg een besparing van 20 euro/ha betekenen.

In normale jaren kies je bijvoorbeeld voor een mengsel van Italiaans en Engels raaigras.  De minimale zaaihoeveelheid voor zowel Italiaans als Engels raaigras puur als groenbedekker is 30 kg/ha.  Wil je deze twee mengen als EAG-groenbedekkermengsel (50/50), dan moet je mengsel minstens 15 kg Italiaans raaigras per ha bevatten (30 kg x 50%) en minstens 15 kg Engels raaigras (30 kg x 50%).  Met de uitzondering in het kader van de ruwvoerwinning wegens de droogte mag je minstens  30 x 90% = 27 kg Italiaans raaigras met minstens 30 x 10% = 3 kg Engels raaigras zaaien en ook voldoen aan de vergroeningsregels.