Menu

Goede waterkwaliteit in zicht voor de Barebeek

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Op 8 november werd in Planckendael (Mechelen), vlak bij de monding van de Barebeek, het startschot voor het integraal project Barebeek gegeven. De goede waterkwaliteit is in het afstroomgebied van de Barebeek in zicht, maar enkele knelpunten moeten wel nog worden aangepakt.

Lien Vandebroeck, regioconsulent

Situering

Het afstroomgebied van de Barebeek ligt tussen Zaventem en Mechelen. Het stroomgebied van de Barebeek situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Mechelen, Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout, Vilvoorde, Machelen en Zaventem.

De Barebeek ontstaat uit de samenvloeiing van een aantal beken die hun oorsprong hebben nabij de luchthaven van Zaventem en mondt in Muizen uit in de Dijle (zie kaart).

Traject

De Barebeek was een waterloop met een bijzondere slechte waterkwaliteit, onder meer door de zeer lage zuiveringsgraad – gemiddeld ongeveer 20% voor de gehele waterloop. Ondertussen zijn er heel wat inspanningen geleverd: rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), rioleringsprojecten … De zuiveringsgraad is hierdoor ondertussen gemiddeld ongeveer 90% voor het stroomgebied van de Barebeek. Veel actoren, ook landbouwers, leverden dus al inspanningen om de goede kwaliteit van dit afstroomgebied te bereiken. De goede waterkwaliteit is in zicht, maar er moeten wel nog een aantal knelpunten aangepakt worden. VMM bracht ze in kaart, dit is het startschot voor het integraal project Barebeek. Met het integraal project is het de bedoeling met alle actoren de resterende knelpunten aan te pakken en om zo gezamenlijk te werken aan het behalen van de goede waterkwaliteit van de Barebeek. De resterende knelpunten zijn onder andere vismigratieknelpunten, de grondwaterkwaliteit, structuurkwaliteit en de aanpak van incidenten (waaronder lozingen).

In welk kader?

Het opstarten van een integraal project voor de Barebeek is een van de acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van het Dijle-Zennebekken. De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan het decreet Integraal Waterbeleid, een decreet dat twee Europese richtlijnen omzet in Vlaamse wetgeving:

  • De kaderrichtlijn Water (2000) wil de waterkwaliteit en de watervoorraden in Europa veiligstellen, de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken en de lidstaten verplichten duurzaam met water om te springen.
  • De Overstromingsrichtlijn (2007) vraagt om het risico op overstromingen beter in te schatten en maatregelen te nemen om de schade te beperken.

De plannen geven ook invulling aan de beleidsvoornemens uit de waterbeleidsnota van de Vlaamse regering.

Lien Vandebroeck volgt dit project voor Boerenbond op.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: