Globodera bemonstering percelen voor aardappelpootgoed

17 september 2021

Er is een taakverdeling afgesproken tussen het FAVV en de controle-instanties van de gewesten. Dit jaar zal de bemonstering van grond ter opsporing van Globodera voorafgaand aan de inschrijving van percelen voor de productie van gecertificeerd aardappelpootgoed nog worden verzekerd door het FAVV.

Het FAVV zal voor elk van de aangegeven percelen/velden de analyseresultaten meedelen aan de teler, zodat deze die kan voorleggen aan de certificeringsdienst van zijn Gewest, met het oog op de aanvraag voor inschrijving ter certificering.

Hoe de bemonstering aanvragen?

  • Dien de aanvraag in via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij;
  • Na controle van de ontvankelijkheid van de aanvraag (rotatie nageleefd, voorwaarden voor de reductie van monstervolumes, fytosanitair statuut van de percelen, één aangifte per perceel ...) zal de gewestelijke dienst je via e-mail op de hoogte brengen van zijn beslissing (weigering, aanvaarding, vraag voor correcties) en jou een ‘Overzicht bemonsteringsaanvraag’ overmaken. Deze dienst vult de orthofotoplannen aan door de omtrek van de bemonsteringseenheden aan te duiden en bevestigt de bemonsteringsvolumes;
  • Zodra je het schriftelijk akkoord van de gewestelijke dienst ontving, kan je jouw bemonsteringsaanvraag bij het FAVV indienen. Gebruik daartoe het aanvraagformulier van het FAVV (één per perceel; model) waarbij je het door de gewestelijke dienst verstrekte document ‘Overzicht bemonsteringsaanvraag’ voegt. Dit overzicht bevat de gegevens van de operator en het perceel en het door de gewestelijke dienst gevalideerde orthofotoplan waarop het betrokken perceel is aangeduid met zijn perceelidentificatienummer uit de verzamelaanvraag. De identificatie van de te bemonsteren percelen/velden gebeurt als volgt: ‘jaar/landbouwernummer/volgnummer perceel’ volgens de meest recente verzamelaanvraag (voor de oogst van jaar X is de meest recente verzamelaanvraag die van jaar X-1). Indien de perceelsgrenzen werden gewijzigd, of indien slechts een deel van het perceel (veld) moet worden bemonsterd, gelieve ‘gewijzigd’ te vermelden.

In het aanvraagformulier is een verklaring op erewoord opgenomen die de correctheid en waarachtigheid attesteert van de omstandigheden die je aanvoert om - in voorkomend geval - de aanvraag voor de reductie van de monstervolumes (500 ml i.p.v. 1500 ml) te rechtvaardigen. In geval van een valse verklaring zullen sancties worden getroffen, met name een verbod op het afleveren van het plantenpaspoort voor de betrokken partijen en de intrekking van de erkenning voor het afleveren van plantenpaspoorten.

Stuur deze documenten (aanvraagformulier FAVV, overzicht bemonsteringsaanvraag met orthofotoplan van de Gewestelijke dienst) bij voorkeur per e-mail op (als PDF, JPEG of gelijkwaardig formaat).

De lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV zal jou contacteren om de bemonsteringen in te plannen.

Aan wie moet je het aanvraagformulier voor een bemonsteringanalyse richten?

Je moet jouw aanvraagformulier (met bijbehorend overzicht bemonsteringsaanvraag) indienen bij de LCE waar jouw vestigingseenheid (VEN) gelegen is, ook voor de percelen/velden die gelegen zijn op het grondgebied van een andere LCE. Klik hier voor de contactgegevens van de LCE’s.

Termijnen?

Het is aan te raden om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen vanaf 15 september van ieder jaar. De aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn binnengekomen. Rekening houdend met de beperkte verwerkingscapaciteit van de controlediensten en de laboratoria, kan de termijn tussen de ontvangst van de aanvraag en het doorsturen van de analyseresultaten oplopen tot 60 werkdagen (of meer), indien er zeer veel aanvragen terzelfdertijd binnenkomen. Hou er rekening mee dat de vertraging kan oplopen, naarmate je je aanvraag later indient.

Welke documenten zal je ontvangen?

Na de bemonsteringen zal de controleur jou voor ieder bemonsterd veld/perceel een monsternemingsverslag bezorgen, waarop de identificatiegegevens van het veld/perceel zijn vermeld en de identificatiegegevens van alle monsters die op dat veld werden genomen.

In geval van wijziging ten opzichte van de door het gewest gevalideerde initiële aanvraag zal je bovendien het volgende ontvangen:

  • Een geviseerde kopie van jouw aanvraagformulier met de aangeduide wijzigingen;
  • Een geviseerde kopie van het orthofotoplan waarop de controleur de met iedere bemonsteringseenheid overeenkomstige monsternummers zal vermelden.

De analyseresultaten zullen ter beschikking worden gesteld via Foodweb. Dat betekent dat het niet langer nodig is om deze resultaten systematisch door te sturen naar de gewestelijke certificeringsdienst, aangezien deze hier rechtstreeks toegang toe zal hebben via het FAVV. Je zal echter - indien nodig (bijvoorbeeld voor een kruiscontrole) en op uitdrukkelijk verzoek - een printscreen van deze resultaten kunnen afdrukken of opslaan en doorsturen naar jouw gewestelijke certificeringsdienst. De resultaten zijn beschikbaar per monsternummer. In geval van wijzigingen ten opzichte van de initiële aanvraag, zal de gewestelijke dienst aan de hand van het monsternemingsverslag en het orthofotoplan de link leggen naar de ligging van het betreffende veld.

Wat moet je vervolgens doen?

  • In geval van wijziging door het FAVV van de door het gewest gevalideerde aanvraag op basis van de door het FAVV afgeleverde documenten (geviseerd aanvraagformulier, geviseerd orthofotoplan, monsternemingsverslag) zal je vervolgens jouw inschrijving voor de percelen bij de certificeringsdienst van jouw gewest kunnen indienen overeenkomstig de bepalingen die deze dienst zal meedelen;
  • In geval er geen enkele wijziging werd doorgevoerd aan de door het gewest gevalideerde aanvraag, moet je enkel het gewest op de hoogte brengen van de monsterneming door een kopie van het monsternemingsverslag door te sturen.

Welke kosten worden aangerekend?

Het FAVV zal de monsternemingen factureren aan retributietarief (in 2021 is dit 27,08 euro per aangevat halfuur). Het feit dat de monsters door het FAVV worden genomen, heeft geen impact op de analysekosten.

Bron: DG Controlebeleid