Menu

Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie in Kinrooi

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Het project ‘Gezuiverd afvalvater voor subirrigatie’ wil, als eerste realisatie in Vlaanderen, hergebruik van gezuiverd afvalwater combineren met de techniek van subirrigatie op een gecontroleerde wijze en met volle bekendgeving naar de landbouwsector en communicatie met de burger.

Peter Bruggen, provinciaal secretaris

Om te evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. Door gezuiverd afvalwater te hergebruiken als een bron van water voor landbouw en vast te houden in het landschap, kan de watercyclus gesloten worden om een circulaire watereconomie te creëren en verdroging tegen te gaan. Subirrigatie vormt hierbij een belangrijk alternatief voor of aanvulling van bovengrondse beregening, niet in het minst in een verdrogend klimaatscenario.

Project

Het project ‘Gezuiverd afvalvater voor subirrigatie’ wil, als eerste realisatie in Vlaanderen, hergebruik van gezuiverd afvalwater combineren met de techniek van subirrigatie op een gecontroleerde wijze en met volle bekendgeving naar de landbouwsector en communicatie met de burger. Het project is gebiedsgericht, rekening houdend met de aard van de gronden, de provinciale strategie en ontwikkelingsplannen in Noordoost-Limburg waar naast veehouderij en klassieke rotatieteelten sterk ingezet wordt op teeltdiversificatie, intensieve teelten en groenten, wat optimale bodemeigenschappen vraagt en duurzame waterbronnen voor de landbouwbedrijven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Leader Kempen en Maasland, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Limburg, alsook door de Vrije Universiteit Brussel via het Interdisciplinary research project ‘Re-use of treated wastewater for irrigation and groundwater recharge: Environmental impacts and public perception’.

Wat is subirrigatie?

Bij subirrigatie wordt gezuiverd rioolwater gebruikt als bron van water voor landbouw. Het water wordt via een ondergronds buizenstelsel geïnfiltreerd. Het project zal onderzoeken wat de impact van deze techniek is op het grondwaterpeil en het waterpeil in de waterlopen, alsook op de waterkwaliteit. De efficiëntie van deze techniek zal vergeleken worden met de gangbare bovengrondse irrigatie. Verder zal ook de impact op de opbrengsten en kwaliteit van de gewassen worden onderzocht.

Belang van dit project

Dit project kadert in de strijd tegen droogte en watertekort in de landbouw. Vlaanderen werd de voorbije jaren geconfronteerd met lange en intense periodes van droogte. Tijdens deze droogteperiodes is er vaak een vraag naar water in de landbouw, terwijl de natuurlijke waterbronnen onder druk staan. Een alternatieve waterbron met een enorm potentieel is het rioolwater dat door Aquafin gezuiverd wordt en in beken wordt geloosd. Het geloosde water is drie keer de hoeveelheid van het drinkwater in Vlaanderen. Om te evolueren naar een duurzaam en robuust watersysteem, is hergebruik van gezuiverd afvalwater essentieel. Door gezuiverd afvalwater te hergebruiken als een bron van water voor landbouw en vast te houden in het landschap, kan de watercyclus gesloten worden om een circulaire watereconomie te creëren en verdroging tegen te gaan.

Meer informatie

Thema: 
Regio: