Menu

Terug naar Actualiteit >'Gent, uw boeren zijn niet content'

Alle sectoren

Voor de landbouwers uit Gent is het genoeg geweest. Het beleid van de stad Gent vindt al langer geen draagvlak meer bij de lokale landbouwers, maar de recente plannen van de stad gaan nu echt wel een brug te ver. Het laatste jaar legde het stadsbestuur drie plannen op tafel die zeer zwaar doorwegen op de lokale landbouwbedrijven, zonder daarbij in dialoog te gaan met de sector. Om duidelijk te maken dat dit onaanvaardbaar is en dat er rekening moet gehouden worden met de lokale landbouwers trok Boerenbond op 9 oktober met een colonne tractoren naar het centrum van Gent. Eindbestemming was de infovergadering over het RUP Groen.

Nieuw ruimtelijk structuurplan Gent

Begin dit jaar stelde Gent het 'nieuw ruimtelijk structuurplan Gent’ voor.  Daarbij benadrukte men dat de ruimte schaars is en er dus naar duurzame, creatieve oplossingen wordt gezocht. Boerenbond gaat akkoord met dit principe maar stelt vast dat de hele denkoefening op de kap van de landbouw(ers) terechtkomt. Het plan kreeg als titel ‘Ruimte voor ALLE Gentenaars’, maar het is duidelijk dat het stadsbestuur vergeet dat ook landbouwers Gentenaars zijn en dat net landbouwers voldoende ruimte nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Bovendien stelt Boerenbond vast dat, daar waar men het over landbouw heeft, men zich beperkt tot  ‘stadsgerichte landbouwers’, wat niet altijd overeenstemt met de bedrijfsvoering en investeringen van de huidige landbouwers. De gangbare landbouw, zoals die nu beoefend wordt in de rand van Gent, wordt doodgezwegen en een ruimtelijke planning die voor deze bedrijven een goede bedrijfsvoering ondersteunt, ontbreekt volledig. Als er overleg geweest was, dan hadden de lokale landbouwers hierop kunnen wijzen.

OCMW-project geeft lokale boeren geen kans

September 2017,  de krant kopt ‘Gent zkt boer voor stadslandbouw’. Het OCMW stelt 10,7 ha grond gratis (!) beschikbaar voor een stadsgericht project met sociale tewerkstelling, en dat voor de duur van maar liefst 27 jaar (!). Een geschenk uit de hemel voor de omliggende landbouwbedrijven, ware het niet dat zij op geen enkel moment geconsulteerd werden.

Ook nu weer, na de verkoop van 450 ha van hun gronden aan een Nederlandse vennootschap, houdt het  OCMW van Gent geen rekening met de prangende vraag van de lokale landbouwers, naar grond. Op die manier krijgen de jonge Gentse boeren, die door diverse projecten al heel wat van hun gronden verloren, geen kans om de grond, die naast hun bedrijfszetel ligt, te bewerken.  Gent laat zo zijn jonge landbouwers weer eens in de kou staan.

RUP Groen

Maar  het RUP Groen, dat deze zomer plots op het schepencollege verscheen, slaat toch wel alles. Zonder enig  overleg wordt een ruimtelijk plan op tafel gelegd voor maar liefst 140 ha nieuwe natuur- en bosontwikkeling. De nieuwe structuurvisie noemt men dan wel ‘ruimteneutraliteit’, maar dit plan wil vooraf nog snel 140 ha landbouwgrond omzetten naar natuurbestemming. Dit gebeurt ondanks het feit dat een aantal gronden in herbevestigd agrarisch gebied ligt: een gebied dat door Vlaanderen werd aangeduid als belangrijk voor de beroepslandbouw. Sommige Gentse landbouwers verliezen zo de helft van hun areaal, terwijl de stad Gent hen enkele jaren geleden nog een vergunning gaf voor bijkomende investeringen. Een onstandvastig beleid en onaanvaardbaar voor een sector waar investeringen op zeer lange termijn kunnen afgeschreven worden.

Gentse landbouwers hebben er genoeg van

Voor de Gentse landbouwers is het genoeg geweest. Als het stadsbestuur een voedselstrategie wil ontwikkelen voor de hele stad, is het toch vanzelfsprekend om op de eerste plaats met de voedselproducenten, de lokale landbouwers, te spreken.  Bij elk plan dat betrekking heeft op, of gevolgen heeft voor de lokale landbouwers, is het voor Boerenbond niet meer dan vanzelfsprekend dat men met de landbouwers overlegt. Boerenbond gaf stad Gent al meermaals die boodschap, maar blijkbaar wordt ze niet begrepen. Daarom trekken de lokale boeren nu met hun tractor naar Gent met de duidelijke boodschap: er moet niet over de landbouw gepraat en beslist worden, maar mét de landbouw. Enkel zo krijgt Gent een duurzaam lokaal voedselbeleid want iedere Gentenaar mag het weten, zonder boeren geen eten!