Menu

Geen steun aan nationale parken

Terug naar Actualiteit
Het Vlaams regeerakkoord voorziet in de oprichting van drie nationale parken, naast het Nationaal Park Hoge Kempen. Hoewel we deze politieke afspraak niet in de weg staan, kunnen we ons niet verzoenen met de manier waarop het parkenverhaal de afgelopen maanden werd uitgerold.

Katrien Van Herck, juridisch adviseur Grondbeleid, Studiedienst Boerenbond

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in de oprichting van drie nationale parken, naast het Nationaal Park Hoge Kempen. Het worden omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, met een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme, zo luidt het.

Hoewel we deze politieke afspraak niet in de weg staan, kunnen we ons niet verzoenen met de manier waarop het parkenverhaal de afgelopen maanden werd uitgerold.

In de plaats van een regelgevend kader op te maken, opteerde bevoegd minister van Omgeving Demir ervoor, om zonder enige afstemming, een projectoproep met subsidies hieromtrent te lanceren. Beleid via projectwerking dus.

Van in het begin heeft Boerenbond bij minister Demir aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de methodiek van ‘projectwerking’. We hebben meermaals aangedrongen op de opmaak van een Vlaams kader waarbij duidelijke afspraken zouden worden vastgelegd in overleg met de verschillende Vlaamse administraties en met het middenveld. Onze vraag viel evenwel in dovemansoren.

De projectoproep werd gelanceerd zonder enige afstemming met de land- en tuinbouwsector: noch de landbouworganisaties, noch het Departement Landbouw en Visserij werden hierover geconsulteerd.

De vooropgestelde doelstellingen die in het oproepreglement zijn geformuleerd, zijn erg ambitieus en liegen er niet om: er wordt een aanzienlijke impact verwacht op de land- en tuinbouwbedrijven die binnen de perimeter van een nationaal park actief zijn. Over een termijn van 20 jaar moet de natuurkern van een nationaal park worden uitgebreid tot 10.000 ha. In het kleine versnipperde Vlaanderen is dat onmogelijk te realiseren zonder impact op de land- en tuinbouwsector. Deze ‘zones voor natuurontwikkeling’ die voor de uitbreiding van de natuurkern moeten dienen, kunnen in eender welke gewestplanbestemming – dus ook in het agrarisch gebied – komen te liggen. Naast een ruimtelijke impact vrezen we ook een mogelijke impact op de vergunningverlening.

Landbouwbelangen maximaal behartigen

Lokale actoren hadden tot 15 september de tijd om een lokale gebiedscoalitie samen te stellen en om een kandidatuur voor een nationaal park in te dienen. De lokale en provinciale afdelingen van Boerenbond hebben de afgelopen maanden diverse overlegmomenten en contacten gehad met de trekkers van de lokale gebiedscoalities, de lokale besturen en de provinciale diensten van de Vlaamse overheid. Dit om op het niveau van een potentieel park afspraken te kunnen maken en garanties te kunnen bekomen waardoor de impact op de land- en tuinbouwsector kan worden geminimaliseerd en geremedieerd. Heel wat van deze lokale actoren hebben hun begrip geuit en zijn gevoelig voor de bezorgdheden vanuit onze sector. Maar ook zij blijven in het ongewisse omtrent het verdere verloop van het traject en de concrete gevolgen op het terrein bij gebrek aan een duidelijk rechtskader!

Wegens deze aanhoudende onduidelijkheid en onzekerheid hebben we finaal beslist om de kandidaturen voor de nationale parken niet te steunen, dan wel enkel voor zover ons eisenpakket zou worden gevalideerd. Dit impliceert niet dat we niet op de hoogte willen blijven van het verdere verloop van het proces. We zullen er bij de lokale gebiedscoalities op aandringen om aan tafel te blijven zitten en om blijvend te worden geïnformeerd zodat we de belangen van de land- en tuinbouwsector in de nationale parken maximaal kunnen behartigen. We zullen er ook op aandringen dat de land- en tuinbouwers door de lokale gebiedscoalities op de hoogte worden gehouden van de concrete plannen die in de komende maanden worden opgemaakt.

Er loopt ook een parallelle projectoproep voor de erkenning van drie landschapsparken waar een gelijkaardige problematiek aan de orde is. In tegenstelling tot de nationale parken is er in de landschapsparken echter nog wel een rol weggelegd voor landbouw. Maar ook voor de landschapsparken missen we een duidelijk rechtskader en voldoende garanties. De landschapsparken worden vanuit Boerenbond daarom ofwel niet ofwel enkel onder bepaalde voorwaarden gesteund. Meer info over de kandidaturen voor nationale parken of landschapsparken bij jou in de buurt kan je krijgen bij je regioconsulent.

Meer informatie