Menu

#geefboerenruimte in het Vlaams Parlement

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Op 25 november schreef Sonja De Becker een open brief #geefboerenruimte aan de leden van de Vlaamse regering in naam van 16.000 leden boeren en tuinders. Sedertdien werd deze boodschap op verschillende manieren geduid.

Bart Beliƫn, Directie-adjunct Boerenbond

Landbouwers getuigen over de problemen die ze zelf ondervinden, de ongerustheid die ze ervaren, of over het belang van een omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Anderen maken zich zorgen over vage plannen van Vlaamse parken waarvan het niet duidelijk is wat de impact zal zijn op hun bedrijf. Onze vraag is duidelijk. “We verwachten van deze Vlaamse regering een engagement ten aanzien van de Vlaamse land- en tuinbouwers! Een engagement om de mooie woorden van het regeerakkoord in daden om te zetten en het ondernemerschap en de veerkracht van de land- en tuinbouwsector daadwerkelijk te versterken.” Vorige week kwam #geefboerenruimte uitgebreid aan bod in het Vlaams Parlement.

Oplossingen willen vinden, ook voor land- en tuinbouw

Minister Zuhal Demir beklemtoonde dat ze nog geen enkel regelgevend initiatief heeft genomen in verband met milieunormen. Ze zegt wel geconfronteerd te zijn met enkele juridische uitspraken die “versoepelingen” uit het verleden ongedaan maakten. De problematiek die we aankaarten gaat ruimer dan dat. Het gaat over oplossingen willen vinden voor de uitdagingen waarvoor we staan en op die manier ondernemerschap toelaten en versterken, ook in de land- en tuinbouwsector. De minister toont ook dat ze daartoe bereid is, alleen niet voor de land- en tuinbouwers, maar wel voor de windenergieproducenten. Een woordje uitleg.

De vorige Vlaamse meerderheid (eveneens N-VA, CD&V en Open VLD) stelde vast dat landschappelijk waardevol agrarisch gebied de facto bouwvrij agrarisch gebied geworden was. Niet alleen nieuwe inplantingen, maar ook kleine veranderingen of uitbreidingen aan bestaande land- of tuinbouwbedrijven werden moeilijk. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, werd met de voorgestelde decreetswijziging niet alles mogelijk in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het landschap bleef een criterium in de vergunningverlening en de aanvrager moest aantonen dat wat hij wil realiseren landschappelijk inpasbaar is.

De minister stelt dat het raar zou zijn als ze met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niets zou doen. Een vernietigde decretale bepaling kan uiteraard niet meer toegepast worden. Het verbaast wel, en het is illustratief, dat de minister in de begrotings- en beleidstoelichting voor het begrotingsjaar 2021 een decretaal initiatief aankondigt ter facilitering van de inplanting van windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, maar dat niet wil doen voor de zone-eigen activiteiten. Wij vinden het raar dat de Vlaamse overheid wel bereid is oplossingen te zoeken voor de ene, en niet voor de andere.

En daar houdt het niet op. Vaak zijn deze windturbines dan aanleiding voor natuurcompensaties die moeten gebeuren in datzelfde agrarisch gebied wat de gronddruk dan weer verder verhoogt. En zo is het (te) vaak. Het agrarisch gebied als restgebied voor harde ontwikkelingen, als zone voor uitbreiding van natuurgebieden en als compensatiegebied voor allerhande ontwikkelingen die de overheid wel graag vergunt.

Landbouw en milieu verzoenen

Er werd ook verzoenende taal gesproken. Zo wil minister Demir in overleg treden met de sector, wil ze leefmilieu en landbouw verzoenen en tot goede akkoorden komen. Ze wil de uitdagingen samen en in goed constructief overleg aanpakken. Dit is niet alleen goed voor de landbouwers, die, zo zei ze, zelf ook moeite doen, als voor de natuur. Wij hopen alvast dat dit overleg er snel komt.

Ook minister Crevits vond dat de belangen van landbouw en milieu niet systematisch tegenover elkaar geplaatst mogen worden. Ze herhaalde echter ook dat landbouwers recht hebben op rechtszekerheid en ruimte om te ondernemen. “Elke vergunningsaanvraag wordt individueel beoordeeld op haar impact op de omgeving. Wanneer blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan, dan vind ik dat die landbouwer recht heeft op zijn vergunning. Dat is een redenering die wordt toegepast op alle ondernemers en die dus ook moet worden toegepast op onze landbouwers.” Het systematisch weigeren van vergunningen is volgens minister Crevits geen duurzaam model. Ze besluit dat het absoluut de bedoeling is om het recht op ondernemen, ook in de landbouwsector, te vrijwaren en hand in hand te laten gaan met klimaat- en milieudoelstellingen die moeten worden gehaald.

Begin van een echte dialoog?

We hopen dat de antwoorden op deze parlementaire vragen inderdaad een aankondiging zijn van de bereidheid om echt in dialoog te treden met de land- en tuinbouwsector om zo tot oplossingen te komen die het recht op ondernemen, ook voor onze land- en tuinbouwers, versterken.