Menu

Fruitteelt erkend als sector in crisis

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Federaal minister van Landbouw Ducarme erkent op vraag van Boerenbond de hardfruitsector als sector in crisis. Dit is een belangrijke maatregel die kan zorgen voor extra liquiditeiten. Boerenbond vraagt intussen bijkomende maatregelen aan Vlaams minister van Landbouw Van den Heuvel.

Guy Vandepoel, lid Hoofdbestuur

De fruitsector wordt reeds geruime tijd geconfronteerd met zware problemen. Het verkoopseizoen 2018-2019 verloopt voor zowel appelen als voor peren dramatisch. Oorzaken die aan de basis liggen van de problemen zijn uiteenlopend. De Europese recordoogst voor appel in 2018 resulteerde in een overaanbod met zeer lage prijzen, zeker voor vrije rassen zoals Jonagold. De perenoogst van 2018 was in volumes normaal maar het extreme zomerweer van 2018 had een belangrijk negatieve impact op de maat en op de bewaarbaarheid van de peren. Bijkomend weegt de Ruslandboycot nog steeds op de financiële slagkracht van de hardfruitsector.

Erkenning als sector in crisis

Federaal minister van Landbouw Ducarme erkent op vraag van Boerenbond de hardfruitsector als 'sector in crisis’. Dit is een belangrijke maatregel die kan zorgen voor extra liquiditeiten op heel wat fruitteeltbedrijven. Door deze erkenning wordt een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen als zelfstandige voor vier of vijf kwartalen mogelijk en dit via een vrij simpele procedure. De concrete modaliteiten voor het aanvragen van deze vrijstelling worden eerstdaags bepaald, uitgebreidere info volgt van zodra ze beschikbaar is.

Door de erkenning als sector in crisis, krijgen onze bedrijven op korte termijn extra ademruimte. Boerenbond stelde federaal minister Ducarme, bevoegd voor de materie, eerder al de vraag om de erkenning die er al was voor de varkenssector ook uit te breiden voor de hardfruittelers.

Daarnaast heeft Boerenbond ook extra maatregelen gevraagd aan Vlaams minister Van den Heuvel, die vrijdag een bezoek brengt aan een aantal fruitteeltbedrijven. Boerenbond vraagt volgende acties:

  • Prioriteit voor dossiers Rampenfonds uit de hardfruitsector

De extreme droogte en hitte van vorige zomer had een zeer nefaste impact op de bewaarbaarheid van het hardfruit, zeker bij peren. In heel wat koelcellen worden momenteel ernstige bewaarproblemen vastgesteld, zodat het fruit niet meer verkoopbaar is. Dit veroorzaakt acute liquiditeitsproblemen die de bedrijfsvoering voor het nieuwe seizoen in het gedrang brengt en dus de toekomst van onze bedrijven hypothekeert.

Boerenbond vraagt om bij de behandeling en uitbetaling van ingediende schadedossiers voor het landbouwrampenfonds voor de droogte van 2018, voorrang te verlenen aan bedrijven uit de hardfruitsector. Op deze manier krijgt de hardfruitsector op korte termijn een injectie van broodnodig kapitaal. Bijkomend moet er onderzocht worden of er eventueel gewerkt kan worden met een voorschot op de uiteindelijke afrekening.

  • Versnelde uitbetaling voor goedgekeurde VLIF-steun en voorrang voor hardfruitsector bij toekenning VLIF-steun

Boerenbond stelt voor om reeds toegekende VLIF-steun aan bedrijven uit de hardfruitsector versneld uit te betalen. Verder lijkt het aangewezen om de fruitteeltbedrijven die in de voorbije blokperiodes een VLIF-dossier hebben ingediend, bij het toekennen van financiële steun de nodige voorkeur te geven en de modernisering van deze bedrijven te ondersteunen.

  • Ter beschikking stellen extra promotiemiddelen

Promotiemiddelen voor de VLAM zijn van groot belang om de consumptie van groenten en fruit te ondersteunen. In de hardfruitsector worden deze middelen rechtstreeks geïnd door de VLAM via een hectareheffing. Op deze manier wordt jaarlijks ongeveer 500.000 euro aan middelen opgehaald bij hardfruittelers. Boerenbond vraagt de Vlaamse overheid om een bijkomende inspanning te doen om de promotie van hardfruit extra te ondersteunen en vraagt daarom 500.000 euro bijkomende middelen beschikbaar te stellen voor promotiedoeleinden.
Dit bijkomend budget kan enerzijds ingezet worden om de voorziene binnenlandse campagne bij de nieuwe oogst, ‘Fruit van bij ons’, te ondersteunen. Met het huidige budget is het mogelijk om de voorziene radiospot een tweetal weken in de ether te houden. Bijkomende promotiemiddelen kunnen ervoor zorgen dat er langer promotie kan gevoerd worden  waardoor het bereik en de impact gevoelig toenemen.

Verder pleit Boerenbond voor het verder inzetten op ‘nabije’ exportmarkten zoals Duitsland en Oostenrijk. In Duitsland worden tastings met onze Conference-peer steevast goed onthaald en is er nog een belangrijk groeipotentieel. In Oostenrijk liggen volgens prospectie van de VLAM nog onaangeboorde exportkansen voor onze peren.

Als gevolg van de ‘Ruslandboycot’ werden onze telers afgesloten van hun belangrijkste afzetmarkt. Daarom blijft het cruciaal om verder in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe afzetgebieden.

  • Flexibel terugvorderingsbeleid bij stopzetting bedrijfsactiviteiten

Heel wat fruitteeltbedrijven hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van extra ondersteuning vanuit het PDPO-programma. Onder andere in het kader van het VLIF en bepaalde agromilieumaatregelen (verwarringstechniek) werd ingezet op een duurzamere fruitteelt. Indien hardfruittelers door de huidige crisis worden gedwongen om de bedrijfsactiviteiten stop te zetten, is het echter mogelijk dat ze geconfronteerd worden met terugvorderingen op deze steun. Aangezien deze terugvorderingen kunnen oplopen, is dit een bijkomende financiële klap voor bedrijven die al met de fruitcrisis geconfronteerd werden.

Boerenbond vraagt dat een stopzetting van de bedrijfsvoering in het huidige klimaat wordt erkend als een overmachtssituatie en dat verkregen steun voor uitgevoerde investeringen of agromilieumaatregelen niet wordt teruggevorderd.

  • Rooipremie

Historisch bestaat het Belgische hardfruitareaal voor een groot aandeel uit Jonagold of mutanten van deze variëteit. Verder evolueerde het areaal peren het afgelopen decennium in zeer eenzijdige aanplantingen van Conference. Boerenbond vraagt dat binnen een werkgroep wordt onderzocht in welke mate en onder welke voorwaarden een rooipremie voor bepaalde variëteiten de structurele problemen van de hardfruitsector kunnen verhelpen.

Deel deze pagina: