Menu

Flitscontroles in de groene sectoren op dinsdag 24 september

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Tijdens deze flitscontroles wil men vooral sensibiliserend optreden. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om op voorhand alles even na te kijken en eventueel de nodige aanpassingen te doen.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken Boerenbond

Op 17 februari 2017 sloten wij een plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren (PEC) af met de sectorale sociale partners, de Belgische regering en enkele belangrijke administraties zoals de RSZ, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso) en de overkoepelende inspectiediensten. Het was de bedoeling van dit PEC om tot een grotere rechtszekerheid voor de bedrijven te komen en de regelgeving te vereenvoudigen waar mogelijk. In dit plan zijn 19 maatregelen opgesomd die de ondernemingen moeten helpen om op een vlottere manier te voldoen aan de wetgeving. Sindsdien zijn een aantal van de gemaakte afspraken uitgevoerd, zoals de teller in Dimona en de aanpassing van de regels inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale of fiscale schulden van een aannemer. Ook de mogelijkheid om de kosten in verband met de huisvesting onmiddellijk in mindering te brengen van het nettoloon op de loonbon, is zo’n belangrijk voorbeeld.

In het PEC is ook een hoofdstuk gewijd aan afspraken maken met de inspectie. Wij hebben ondertussen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), de overkoepelende inspectie waartoe de inspectie van arbeid, van sociale zaken, van de RSZ … behoren, een protocolakkoord kunnen bereiken. Daarin is er voorzien dat er twee keer per jaar een vergadering plaatsvindt met de sectorale sociale partners uit de land- en tuinbouw. Het is hierbij de bedoeling uitleg te geven over de afgesloten cao’s en te voorkomen dat er op het terrein interpretatieproblemen ontstaan. Daarnaast geven de inspecties ook uitleg over de uitgevoerde controles. De nadruk dient vooral gelegd te worden op het informeren van de ondernemingen. Waar nodig zal een waarschuwing gegeven worden, en bij een ernstige inbreuk wordt een proces-verbaal van inbreuk opgemaakt. Ook hier is het belangrijk een onderscheid te maken tussen administratieve vergissingen enerzijds en bijvoorbeeld tewerkstelling van illegalen anderzijds. Wij hebben gevraagd dat er bij de rapportering een gradatie van het soort vaststellingen gehanteerd zou worden.

Nadruk op sensibilisering bij de flitscontrole

Samen met SIOD werd een checklist opgesteld met punten die bij een sociale controle nagenoeg altijd bekeken zullen worden. Dit gaat onder meer over Dimona-aangiftes doen, een correcte loonberekening bijhouden waarbij het juiste loon toegepast wordt en de kosten van huisvesting transparant verrekend worden. Daarnaast zal ook nagegaan worden of het arbeidsreglement duidelijk vermeldt dat in de onderneming de in de sector afgesproken flexibiliteit toegepast kan worden en dat de nodige uurroosters opgenomen zijn.

Raadpleeg de checklist.

Het is de bedoeling om tijdens de flitscontrole van dinsdag 24 september vooral sensibiliserend op te treden. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om op voorhand alles even na te kijken en eventueel de nodige aanpassingen te doen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: