Menu

Europese Commissie keurt MAP 6 goed

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
De inhoud van dit MAP 6 kan nu verder omgezet worden en geïmplementeerd in Vlaamse regelgeving.

Net voor het einde van 2018 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gegeven aan het zesde Mestactieplan (MAP 6), zoals Vlaanderen het had voorgelegd. De inhoud van dit MAP 6 kan nu verder omgezet worden en geïmplementeerd in Vlaamse regelgeving. Met het zesde actieplan wil Vlaanderen de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouw verminderen om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.

Om haar doel te bereiken, heeft de overheid drie categorieën van maatregelen uitgewerkt. In eerste instantie worden de implementatie en de handhaving van bestaande maatregelen en instrumenten versterkt. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het nog beter in kaart brengen van alle nutriëntenstromen. Dat gaat dan over correctere mestsamenstellingen zowel als het beter opvolgen van kunstmest en meer zicht krijgen op stromen van en naar mestverwerkings- en biogasinstallaties.

MAP 6 kent een nog meer gebiedsgerichte benadering dan MAP 5. Op basis van beoordelingskaders voor oppervlakte- en grondwater worden de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld in vier gebiedstypes (0-3). In afstroomzones van het gebiedstype 0 worden enkele maateregelen versoepeld, bijvoorbeeld het bemestingsverbod naast waterlopen mits precisietechnieken gebruikt worden, de verplichte bemestingsadviezen voor de groente- en sierteelt en een beperkt aantal nitraatresidumetingen. Afstroomzones van gebiedstype 1 kennen die versoepelingen niet, maar hier wordt meer ingezet op het inzaaien van vanggewassen. Tegenover de versoepelingen in gebiedstypes 0 worden in de gebiedstypes 2 en 3 jammer genoeg ook strengere maatregelen opgelegd. In essentie gaat dit over een verlaging van de norm voor werkzame N en over het verplicht inzaaien van een bijkomend areaal vanggewassen als standaardmaatregel. Mogelijk kunnen land- en tuinbouwers vrijstelling krijgen van deze standaardmaatregelen mits ze andere maar even doeltreffende maatregelen uitvoeren. De gedetailleerde modaliteiten komen later zeker nog aan bod in Boer&Tuinder, bij de verdere uitwerking.

Een derde groep van maatregelen zijn meer sectorspecifiek en staan los van de gebiedstypes. Hierbij horen onder meer een actieplan voor grondloze tuinbouw, maatregelen voor de run-off van silosappen, voor de opslag van stalmest op de akker en een verhoging van de norm voor werkzame N voor gras maaien.

Boerenbond heeft het proces bij de opmaak van MAP 6 nauwlettend opgevolgd en heeft geprobeerd om bij te sturen waar mogelijk. Ook de verdere en meer gedetailleerde uitwerking van het voorstel in Vlaamse regelgeving en de opmaak van de diverse modaliteiten zullen we met argusogen gevolgen.

Meer weten?

Op de website van VLM vind je de volledige tekst van MAP 6, samen met een link naar het openbaar onderzoek, met bijbehorend ontwerp van plan-MER.

Deel deze pagina: