Europese commissie keurt GLB-plannen Oostenrijk en Luxemburg goed

14 september 2022

De Europese Commissie heeft de strategische plannen voor het GLB voor Oostenrijk en Luxemburg goedgekeurd. Dit is het tweede pakket goedkeuring van het strategisch GLB-plan na de goedkeuring op 31 augustus van de plannen van Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje. De plannen voor onder meer Vlaanderen en Wallonië werden nog niet goedgekeurd. Deze goedkeuring wordt in de eerstkomende weken verwacht.

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat op 1 januari 2023 in werking moet treden, is bedoeld om de overgang naar een duurzame, veerkrachtige en moderne Europese landbouwsector vorm te geven. In het kader van het hervormde beleid zullen de middelen eerlijker worden verdeeld tussen kleine en middelgrote familiebedrijven en jonge landbouwers.

Daarnaast zullen boeren worden aangemoedigd om nieuwe innovaties toe te passen, van precisielandbouw tot agro-ecologische productiemethoden. Door concrete acties op deze en andere gebieden te ondersteunen, kan het nieuwe GLB de hoeksteen zijn van de voedselzekerheid en de landbouwgemeenschappen van de Europese Unie. Het GLB ontvangt 270 miljard euro aan financiering voor de periode 2023-2027.

Een derde van het budget gaat naar milieu- en klimaatdoelstellingen en eco-regelingen

De twee vandaag goedgekeurde plannen vertegenwoordigen een budget van meer dan 6,2 miljard euro, waarvan 2,1 miljard euro bestemd is voor milieu- en klimaatdoelstellingen en ecoregelingen.

De Oostenrijkse ecoregelingen zijn bijvoorbeeld gericht op de bescherming van bodem en water en op het verbeteren van het dierenwelzijn, terwijl Luxemburg niet-productieve gebieden en stroken zal ondersteunen en subsidies zal verstrekken aan landbouwers die hun gebruik van pesticiden beperken.

Beide landen zullen ook de biologische landbouwpraktijken sterk ondersteunen. GLB-financiering in Luxemburg zal ertoe bijdragen dat het areaal biologische landbouw tegen 2025 tot 20 % wordt uitgebreid.

Oostenrijk heeft al een van de hoogste aandelen van de biologische productie in de EU. Met behulp van het GLB wordt dit aandeel verder verhoogd tot 30% van de landbouwgrond.

Bron: Europese commissie.