Er is dringend nood aan een grondig landbouwinnovatiepakket

29 juni 2022

Omwille van het uitblijven van actie vanuit de overheid tracht Boerenbond op verschillende manieren en momenten om knelpunten op dat vlak zèlf aan te pakken. Zo financierde Boerenbond structureel het PAS-onderzoek op ILVO door jaarlijks een ruime som vrij te maken. Daarenboven werd bij ILVO ook een onderzoekcampagne besteld naar voeder- en managementmaatregelen voor vleesvee, een sector die amper over PAS-maatregelen beschikt.

Boerenbond nam ook tal van initiatieven om de ontwikkeling, erkenning en implementatie van PAS-maatregelen en ondersteunend beleid te initiëren en stimuleren. Zo werden op initiatief van Boerenbond talloze bilaterale gesprekken gevoerd met betrokken instanties en administraties, er werden PAS-projecten ontwikkeld, stakeholders-overleggen samengeroepen, innovatietrajecten opgestart en ondersteund,…. Sommige van deze acties leiden tot goede resultaten, andere botsten op een gegeven moment op de muren die de Vlaamse overheid optrok of weigerde te slopen.

Ondersteuning en stimulering van PAS-technieken

De generieke maatregelen in het stikstofakkoord zorgen ervoor dat zowat elke Vlaamse veehouderij emissiereducties zal moeten kunnen realiseren. Deze emissiereducties kunnen volgens het ontwerp PAS worden gerealiseerd door een inkrimping van de veestapel, de toepassing van technieken of maatregelen, of een combinatie van beiden.

De  Vlaamse overheid bleef  in het verleden in gebreke wat betreft het vormgeven van een landbouwinnovatiepakket ter ondersteuning en stimulering van innovatie en het ontwikkelen van PAS-technieken. Ook het ontwerp PAS zelf maakt hier geen ruimte voor. Luidens het ontwerp PAS zal de Vlaamse overheid o.a. via de referentietaken van het ILVO verstrekt inzetten op onderzoek dat bijdraagt tot het realiseren van de doelstellingen van de PAS.

De mogelijke thema’s die daarbij aan bod komen hebben evenwel voornamelijk betrekking op emissiemetingen en monitoring, wat uiteraard veel te beperkt is.  Een dergelijk beperkte onderzoeksopdracht die bovendien voornamelijk focust op relatief fundamenteel onderzoek draagt op korte termijn niet bij aan de ontwikkeling van praktijkklare emissiereducerende mogelijkheden op korte termijn. Dit beleid kan bijgevolg niet aanzien worden als een volwaardig “landbouwinnovatiepakket”.

Ontwikkeling en erkenning van innovatieve technieken

Het ontwerp PAS maakt geen werk van een proefstalregeling, en ook de nood aan het beleidsondersteuning voor het erkennen van managementmaatregelen en de nood aan (financiële) ondersteuning in de erkenningsprocedure wordt niet ingevuld. Vanuit de overheid wordt de ontwikkeling en erkenning van innovatieve technieken en maatregelen inzake emissiereducties bijgevolg onvoldoende geïnitieerd.

Ook via de lidmaatschap van Vemis werkt Boerenbond mee aan kennisverspreiding en innovatie. Zo organiseerde Vemis op 8 juni  een ledenraad rond het thema van de PAS. VEMIS staat voor ‘Consortium kennisopbouw luchtemissies in de veehouderij’ en Boerenbond is er één van de oprichters en kernpartners van.

In de discussieronde van de ledenraad kwamen heel wat opmerkingen naar voor. In deze reactie, die Vemis hier wenst te formuleren, staan innovatie, onderzoek, validatie en ‘meten’ centraal. De reactie lees je hieronder.