ENVI-commissie stemt voor Europese bodemmonitoringswet

Vorige zomer verzamelde Boerenbond heel wat input over de ambitie van de Europese Commissie om met een bodembeschermingswet te komen. In de naamgeving is die afgezwakt naar een bodemmonitoringswet. 
Op 11 maart 2023 keurde de ENVI-commissie (Committee on Environment, Public Health and Food Safety) de bodemonitoringswet goed. In een volgende stap moet deze door het plenaire Europese Parlement worden goedgekeurd, waarna de trialoog tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement opstart. 

Gezien wij als landbouwsector zeer bezorgd zijn over onze bodem, volgen we de Europese initiatieven van zeer nabij op en trachten we bij te sturen waar nodig. Europees wordt ingeschat dat 60 à 70% van de bodems niet gezond is. Dit wil men onderbouwen door een openbare lijst van alle verontreinigde en potentieel verontreinigde bodems in alle EU-landen aan te maken. 

Om de gezondheid van de bodem te verbeteren in overeenstemming met de EU-ambitie om de vervuiling tot nul terug te brengen, willen de leden van het Europees Parlement concrete doelstellingen om de ecologische toestand van de bodem in de lidstaten te verbeteren. Binnen de ENVI-commissie was er zeker geen eensgezindheid over deze ontwerp wetgeving. 

Europa wil stapje verder gaan

In Vlaanderen hebben we al vrij goed uitgebouwde bodemmonitoring, maar Europa wil weer een stapje verder gaan. Lidstaten zullen ook verontreinigde locaties moeten onderzoeken, beoordelen en saneren om onaanvaardbare risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van bodemverontreiniging aan te pakken. De kosten moeten worden gedragen door degenen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging in overeenstemming met het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Boerenbond kan dit principe volgen, maar dan moet je wel zeker zijn wie de vervuiler is. We willen niet dat landbouwers hier onnodige risico’s lopen voor iets waar ze zelf niets kunnen aan doen. Ook willen we als Boerenbond dat een bodem niet direct als ‘slecht’ geklasseerd wordt als er een parameter overschreden wordt. Er moeten zeker tussenoplossingen mogelijk zijn zodat het geen zwart of wit beleid wordt. In de praktijk zal er ook veel grijs zijn zonder grote risico’s voor mens en omgeving.