Menu

Een ambitieus Vlaams Klimaat- en Energieplan zonder afbouw van de veestapel

Terug naar Actualiteit
Om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken kreeg België dit jaar van Europa de doelstelling opgelegd om tegen 2030 35% broeikasgassen te reduceren.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken kreeg België dit jaar van Europa de doelstelling opgelegd om tegen 2030 35% broeikasgassen te reduceren. Minister Schauvliege heeft deze 35% reductie voor Vlaanderen doorvertaald naar doelen per sector, om tot een sluitend Klimaatbeleidsplan te komen. De doelstellingen zijn voor alle Vlaamse deelsectoren zeer ambitieus. Dit geldt ook voor onze sector. Zoals jullie konden volgen in de media werd door de N-VA de afbouw van de veestapel ook op de agenda geplaatst. Uiteindelijk heeft het gezond verstand het binnen de Vlaamse regering gehaald en is daarover uiteindelijk niets opgenomen in het Vlaams Klimaatplan.

Ambitieuze doelstellingen

Voor de landbouwsector werden volgende doelstellingen opgenomen, deze moeten leiden tot 26% broeikasgasreductie voor de hele land- en tuinbouwsector tegen 2030 (ten opzichte van 2005):

  • De pensemissies van runderen worden met 19% gereduceerd in 2030 ten opzichte van 2005;
  • De emissies ten gevolge van mestmanagement worden met 21% gereduceerd in 2030 ten opzichte van 2005;
  • Door verhoogde stikstofefficiëntie (minder N in voeders en precisiebemesting) worden de bodememissies met 19% gereduceerd in 2030 ten opzichte van 2005;
  • Door energiebesparing en inzet van hernieuwbare energie worden de energetische emissies met 44% gereduceerd in 2030 ten opzichte van 2005.
  • Daarnaast kan de landbouwsector via de koolstofopslag in de bodem ook een reductiebijdrage leveren, alhoewel in het huidige plan wordt uitgegaan van alleen een behoud van de koolstofstocks onder (landbouw)grond en geen netto-toename.

De maatregelen die deze doelstellingen moeten realiseren zitten nog in de onderzoeksfase (bijvoorbeeld effect van samenstelling van het rantsoen op de pensemissies) en alhoewel ze soms veelbelovend zijn, is dikwijls nog helemaal niet duidelijk tegen welke termijn ze geïmplementeerd kunnen worden.

Een green deal met de land- en tuinbouwsector

In de eerste helft van 2019 wil de Vlaamse overheid met de sector een green deal afsluiten. Dat naar het voorbeeld van industrie die ook al werkt met convenanten met resultaatsverbintenissen. Een green deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en (privé)partners om een groen project te starten waarbij milieudoelen worden nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. In deze green deal gaat het dan over het realiseren van de klimaatdoelstellingen via concrete maatregelen die de competitiviteit van de sector en de goede bedrijfsvoering niet in het gedrang brengen. Als de realisatie van de klimaatdoelstellingen van de sector landbouw in 2025 niet op schema zit, zullen bijkomende maatregelen genomen worden. Maar ook hier worden de bijkomende maatregelen niet gekoppeld aan een afbouw van de veestapel. Het is wel duidelijk dat de Vlaamse overheid van de land- en tuinbouwsector een belangrijke bijdrage verwacht aan de reductie van de broeikasgassen en het tegengaan van de klimaatopwarming.

Verder inzetten op rationeel energiegebruik en groene energie

Het Vlaams Energieplan is nauw verbonden met het klimaatbeleid. Ook daar wordt van de sector, net zoals van de andere sectoren, een bijdrage verwacht.

Er wordt vastgesteld dat de huidige instrumenten en beleidsmaatregelen nog niet alle bedrijven in dezelfde mate bereiken. De overheid ziet dus nog mogelijkheden om de reikwijdte uit te breiden:

  • Energiescan/audit en begeleiding bij implementatie van maatregelen via onafhankelijk advies structureel ondersteunen.
  • Uitwisseling van lokale energiestromen (bv. restwarmte, elektriciteit, CO2...) tussen bedrijven vereenvoudigen en ondersteunen.
  • Bij de federale overheid een verhoogde investeringsaftrek bepleiten voor energiebesparende investeringen bij landbouwondernemingen.
  • Steun voor rationaal energiegebruik voor landbouwondernemingen zonder fiscale boekhouding mogelijk maken.
  • Een stimuleringsmaatregel voor het plaatsen van zonnepanelen op landbouwbedrijven.

Rol van WKK's in de energiemix

Verder blijft Boerenbond benadrukken dat het aandeel broeikasgassen wat toegewezen kan worden aan de elektriciteitsproductie (via WKK´s) in de glastuinbouw ook effectief aan de elektriciteitssector moet worden toegewezen. Als de vergroening van de elektriciteitsproductie wordt toegekend aan de energiesector, dan horen ook de broeikasgassen daar en moeten ze weg worden gehaald bij de tuinbouwsector. Anders zal het voor de WKK´s in de glastuinbouw zeer moeilijk zijn om na de kernuitstap een bijdrage te leveren aan de elektriciteitsbevoorrading van België.

Voor WKK´s is verder expliciet opgenomen dat ingezet wordt op een beperking van methaanslip in aardgasmotoren. Hier zal onderzoek naar gebeuren.

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie