Menu

Landbouwers houden hun water vast

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De laatste jaren heeft de landbouwsector zeker aan den lijve ondervonden dat de klimaatverandering extremere weersomstandigheden met zich meebrengt. Het bufferen van water kan de problemen milderen. Peilgestuurde drainage is een van de technieken die hieraan kan bijdragen.
Laatst aangepast: 
18 november 2020

Steve Meuris, Boerennatuur Vlaanderen

Op waterzieke percelen is drainage een conditio sine qua non om aan landbouw te kunnen doen. Een conventioneel drainagesysteem is erop gericht het water zo snel mogelijk weg te leiden uit het gebied. Maar dat heeft ook nevenwerkingen, die zowel het landbouwgebied zelf als de omliggende zones treffen. Het water wordt immers zomer en winter afgevoerd tot op de diepte van de drainagebuizen, waardoor landbouwers niet zelden hun gedraineerde percelen moeten beregenen in het droge seizoen. Net daar ligt een zeer groot onbenut potentieel, want het is mogelijk om veel meer water vast te houden door de klassieke drainage om te vormen naar een peilgestuurde drainage.

Het peil regelen

Peilgestuurde drainage is een eenvoudig systeem. De drainbuizen monden niet rechtstreeks uit in een naburige sloot, maar zijn aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel. Die buis loopt naar een verzamelput, waar de eigenlijke peilregeling plaatsvindt met behulp van een regelbuis. Meestal is dat een doodgewone pvc-buis die op de gewenste peilhoogte (meestal 30-40 cm onder het maaiveld) een doorlaatopening heeft. Zolang die regelbuis gemonteerd is, blijft het waterpeil op dit niveau. Alleen wanneer een landbouwer met zijn machines op het veld moet en de percelen toegankelijk moeten zijn, kan hij de regelbuis tijdelijk verwijderen, waardoor er gedraineerd wordt tot op het klassieke niveau. Buiten de zaai- en oogstperiode blijft het water hoger staan en wordt er dus meer water vastgehouden. Dat zal niet alleen de gewasopbrengst verhogen, maar levert ook een substantiële bijdrage aan het waterbergend vermogen van de regio. Met het oog op de klimaatproblemen is dat belangrijk in droge zowel als natte periodes.

Begeleiding

Het lijkt evident dat deze techniek vaker toegepast zal worden binnen een landbouwbeleidskader dat steeds duurzamer wordt. Zoals steeds worden technische omvormingen het best bekeken in het licht van concrete teeltdoelstellingen en terreineigenschappen. Daarom begeleidt Boerennatuur Vlaanderen samen met de Bodemkundige Dienst van België landbouwers bij de omvorming naar peilgestuurde drainage binnen het Leaderproject ‘Van landbouw tot waterbouw’. Dit project wordt uitgevoerd in Noord-Limburg, waar duurzame drainage een echte meerwaarde kan vormen op de zandige percelen in kwelgebied.

Enerzijds zullen systemen op het terrein gerealiseerd worden, anderzijds brengt men de effecten in kaart door monitoring en data-analyse. De landbouwers verenigen zich ook in agrobeheergroepen, waarbij ze jaarlijks samenkomen om het beheer en onderhoud van hun maatregelen te bespreken en opgedane kennis met elkaar te delen. Een correct waterbeheer op het terrein kan immers het best gegarandeerd worden via de grondgebruikers zelf. Zo worden landbouwers steeds meer waterbouwers …

Ook in andere gebieden pakken we rond de droogteproblematiek aan. Zo wordt in het project {beek boer bodem} naast peilgestuurde drainage gewerkt rond agrarisch stuwpeilbeheer in grachten, klimaatrobuuste gewassen en het inwerken van houtsnippers in de bodem.

Meer weten over deze projecten? Surf naar https://www.boerennatuur.be/limburgse-landbouw-vlaamse-waterbouw/ en https://www.boerennatuur.be/beek-boer-bodem/

Meer informatie

Sector: