Menu

Dringende maatregelen aviaire influenzavirus type H3

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Donderdag was er een overleg bij het Sanitair Fonds. Daar werd beslist om met onmiddellijke ingang een aantal dringende maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling Studiedienst Boerenbond

Het aantal bedrijven dat getroffen is door het laag pathogeen aviaire influenzavirus H3 blijft verder oplopen. Tot op heden is een 45-tal bedrijven besmet. Opvallend is dat het virus is opgedoken op een biologisch legbedrijf in Sankt-Vith, wat veraf ligt van het gebied in West-Vlaanderen. Verder is er ook een vermeerderingsbedrijf in Noord-Frankrijk getroffen. Wegens de impact van een H3-besmetting op de bedrijven en de snelle verspreiding ervan blijven we aandringen op een gecoördineerde bestrijding met een vergoeding uit het Sanitair Fonds.

Vorige donderdag hadden we een vergadering bij het Sanitair Fonds. Daar is toen beslist om met onmiddellijke ingang een aantal dringende maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het ministerieel besluit dat dit regelt, is verschenen en is dus meteen ook van kracht. De maatregelen zijn van toepassing in het gehele land.

Volgende extra maatregelen zijn momenteel van toepassing:

1. Versterkte bioveiligheidsmaatregelen.

De criteria van verhoogde waakzaamheid bij het inzenden van monsters om aviaire influenza of Newcastle Disease uit te sluiten, moeten geïnterpreteerd worden op het niveau van de stal en niet langer op het niveau van het hele beslag. Deze criteria zijn:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20%;
 • een sterfte van meer dan 3% per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5% die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.

In commerciële pluimveebedrijven moeten de voertuigen bij het binnenkomen en verlaten van het bedrijf gereinigd worden met een toegelaten biocide
Het laden van pluimvee van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig en het lossen van pluimvee van eenzelfde voertuig op meerdere bedrijven zijn verboden.
De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden voor alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke neemt daartoe alle nodige maatregelen. Dit verbod geldt niet voor:

 • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
 • de dierenarts;
 • medewerkers van het Voedselagentschap en van andere overheden, alsook de personen die in hun opdracht werken.

Al deze personen (maar even goed diegenen die dagelijks werken op het bedrijf) moeten bedrijfseigen/wegwerplaarzen en overkledij gebruiken alvorens de pluimveestal of de broeierij te betreden. Belangrijk is ook dat het schoeisel per stal wordt voorzien en dat de handen telkens gewassen/ontsmet worden. Zij nemen dus alle mogelijke voorzorgen om de verspreiding van ziekten te vermijden.

2. Mestafvoer besmette bedrijven

Voor de met H3-besmette bedrijven moeten de mest, drijfmest en strooisel van de besmette stallen worden ontsmet met een toegelaten biocide (zie hoger) en vervolgens worden verwerkt of behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 (= verordening dierlijke bijproducten).

Gezien het virus gemakkelijk verspreid wordt via de mest is het belangrijk dat alle mesttransporten gebeuren met afgedekte transporten, teneinde geen stof te verspreiden. Verder moeten de vrachtwagens  worden ontsmet bij het oprijden en vertrekken van het bedrijf. De verwerkers vragen ook dat de besmette bedrijven worden aangemeld bij hen, zodat zij de transporten zodanig kunnen plannen dat er geen kruisbesmetting is met andere aanvoer van mest.

Opmerkingen

 • De leghennenhouders moeten er op toezien dat de eiertrays goed gereinigd en ontsmet zijn. Vuile trays moeten worden geweigerd, aangezien het virus ook op deze manier gemakkelijk de stal kan binnensluipen.
 • Zorg er ook voor dat de eihandelaar/chauffeur niet in de stal of eierlokaal moet komen om de eieren te laden. Breng de palletten best zelf naar buiten.
 • Bij het lossen van veevoeder gebeurt het nog wel eens dat de bulkvrachter de voorruimte van de stal betreedt. Dat gebeurt best niet meer. Doe de stallen dan ook best op slot.
 • Rendac: na het ophalen van de kadavers, ontsmet de plaats waar Rendac de kadavers heeft geladen altijd onmiddellijk.
 • Voor bioveiligheid zijn er geen compromissen. Zorg dat iedereen zich aan het protocol houdt.
Deel deze pagina: