Drie goedgekeurde waterprojecten

25 november 2021

De zomer van 2021 was de natste ooit. Met een grondwaterpeil dat zich stilaan kan herstellen lijken de watertekorten en de extreme droogte van de voorgaande zomers vergeten. Maar de waterschade die in sommige regio’s nog steeds zichtbaar is, vestigt tegelijk opnieuw de aandacht op de uitdagingen die aan de klimaatverandering verbonden zijn. Als we de klimaatmodellen mogen geloven zal de tendens van extreme natte en droge periodes in de toekomst toenemen. Het Droogte Innovatie Fonds (DIF) spoort aan om die inspanningen te intensiveren en wakkert samenwerking tussen landbouwers en andere stakeholders aan. Onlangs werden er drie nieuwe projecten goedgekeurd. “Door de krachten te bundelen versterken we onze inspanningen en kunnen we op veel grotere schaal opereren. Nieuwe technologieën, concepten en businessmodellen worden gezocht”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.

Slimme irrigatie

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt onderzoekt verschillende irrigatietechnieken voor mais. De jongste jaren wordt beregening veelvuldig ingezet om teelten te redden en/of opbrengsten te behouden. Onvoldoende inzicht in de noodzaak maakt dat het maatschappelijk draagvlak voor klassieke haspelberegening niet altijd even groot is. Vooral voor het beregenen van voedergewassen. PVL onderzoekt de economische rentabiliteit van de beregening bij voedergewassen en bestudeert alternatieve technieken om efficiënter te beregenen. Zo is er onderzoek naar druppelirrigatie in diverse vormen en wordt nagegaan wat het beste tijdstip is om te beregenen. Met behulp van sensortechnologie wordt de vochtaanwezigheid in de bodem nauwkeurig bepaald waardoor de beregening in de toekomst efficiënter kan verlopen.

Ruimer wateraanbod

In dit project focust PVL op het herstel van de natuurlijke watercyclus in de stroomgebieden van de Abeek en de Warmbeek in Bocholt. Het teveel aan oppervlaktewater zal in natte periodes gecontroleerd verdeeld en vastgehouden worden via stuwtjes. Voor het beheer ervan wordt een samenwerking tussen landbouwers en waterbeheerders opgezet. Innovatieve technieken en digitale tools moeten de controle helpen bewaren en beheerders advies over het optimale waterpeil geven. Ook de mogelijkheid om in droge winterperiodes kanaalwater af te leiden uit de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Bocholt-Herentals naar de lokale oppervlaktewaters wordt onderzocht. Een extra aanvoer biedt de kans om de grondwaterstanden aan te vullen en voorbereid te zijn op droogte tijdens het aankomende groeiseizoen.

Water langer vasthouden

De irrigatie- en beregeningssystemen verdrongen de aandacht voor de bodem an sich als belangrijkste waterreservoir voor de landbouw. Door beredeneerd én op het juiste moment bodembewerkingen uit te voeren, kan het beschikbare bodemvocht verbeterd worden. PIBO Campus zal daarom samen met PVL proefplatformen op zand- en leemgrond aanleggen waarop zowel gangbare als verbeterde bodembewerkingstechnieken worden gedemonstreerd waarbij het vochthoudend vermogen van de grond wordt vergeleken. De technieken worden verfijnd om de opkomst, jeugdgroei, opbrengst en kwaliteit voor een aantal gewassen te optimaliseren. Naargelang de teelt, de omstandigheden en het bodemtype wordt er gedifferentieerd. Een gerichte communicatiestrategie zal in combinatie met demomomenten ervoor zorgen dat de verbeterde technieken rond bodemmanagement vlotter ingang kunnen vinden bij akkerbouwers en loonwerkers.